Løft blikket - gjør en forskjell

Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon

Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen (red.)
200 kr

Løft blikket – gjør en forskjell presenterer et spennende møte med muslimske kulturer gjennom et musikkprosjekt i Libanon som Norges musikkhøgskole har arbeidet med i mer enn 10 år.

”Libanonprosjektet” omfatter utvikling av musikkundervisning i den palestinske flyktningleiren Rashedieh, etablering av musikk som undervisningsfag på flere libanesiske skoler og kompetanseheving og skolering av musikklærere lokalt i Libanon. Det favner også prosjektpraksis for musikklærerstudenter fra Norges musikkhøgskole og forsknings- og utviklingsarbeid både på master- og seniorforskernivå. Tekstene i boka synliggjør kompleksiteten og sammenhengene i prosjektet, samtidig som det også fokuseres på de ulike delprosjektene.

I boka kan man lese om prosjektets utvikling siden 2002. Det rettes oppmerksomhet mot temaer som kulturutveksling, musikkformidling og studenters praksisopplæring, samt undervisningsmateriell både i musikkopplæring blant barn og unge og i skolering av libanesiske og palestinske musikklærere. Tidligere forsknings- og utviklingsarbeid i Libanonprosjektet blir presentert samtidig som det også løftes fram mulige framtidige områder for slik virksomhet. Avslutningsvis drøftes begrunnelser for Norges musikkhøgskoles involvering i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet på ringvirkningene av å bygge opp kompetanse lokalt i Libanon og kompetanseutvikling i det musikkpedagogiske miljøet i Norge.

Redaktørene for boka er begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole.

NMH-publikasjoner 2013:9
Sist oppdatert: 15. februar 2017