Musikk, helse, identitet

Karette Stensæth og Lars Ole Bonde (red.)
200 kr
Utgivelse ved CREMAH

For mange mennesker spiller musik en hovedrolle i den proces, der kaldes individets identitetsdannelse. Musikkens bidrag til udviklingen af menneskers selv- eller identitetsfølelse er i løbet af det seneste tiår blevet et hovedtema indenfor musikpsykologi, musiksociologi, musikpædagogik og musikterapi.

En række empiriske undersøgelser har dokumenteret, hvordan musiklytning og musikudøvelse fungerer identitetsskabende for såvel individer som i grupper. Alf Gabrielsson, der har givet vigtige bidrag til vores viden om disse processer, giver i forordet til denne antologi en bred introduktion til de mange teorier og forskningsprojekter, som er artiklernes bredere kontekst.

Helseaspektet af disse processer er imidlertid ikke særlig belyst i den eksisterende forskning. Formålet med denne antologi er derfor at beskrive, dokumentere og diskutere, hvordan musik både kan være et medium for identitetsdannelse og til at forebygge, styrke, vedligeholde og genskabe helse i denne proces.

Kodeordene i disse processer er oplevelsen af mening, sammenhæng og vitalitet, samt oplevelsen af at have indflydelse på og kontrol over egen helse gennem musikoplevelser.

Det er Senter for musikk og helses håb, at antologien med sine originale bidrag og sin brede tilgang til et spændende og meget ungt forskningsfelt kan være med til at inspirere og igangsætte nye aktiviteter (klinisk, pædagogisk og social praksis samt forskning) og refleksioner over musikoplevelsers mange muligheder for at virke identitetsskabende og helsefremmende.

NMH-publikasjoner 2011:3
Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), vol. 4
Sist oppdatert: 16. februar 2017