Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prosjekter og innovasjonsmidler

CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere.

CEMPEs prosjekter

Fremtidens musikere

CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved Musikkhøgskolen, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

Målområder

Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fem målområdene:

  1. Sammenheng mellom studier og musikkliv
  2. Studentenes kunstneriske utvikling
  3. Samarbeid i utøvende undervisning
  4. Interaksjon mellom fagområder og sjangre
  5. Musikerens hverdag

Sammenheng mellom studier og musikkliv

Målområde 1: CEMPE utvikler kunnskap om overgangen fra å være student til å spille en aktiv rolle i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring, gjennom prosjekter som omhandler det å gå inn i et arbeidsliv som frilansmusiker/portfoliomusiker og som omhandler studenters erfaring og interaksjon med arbeidslivet. Vi utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og vil gi dem realistiske innblikk i relevante yrkesområder.

Studentens kunstneriske utvikling

Målområde 2: CEMPE undersøker måter å styrke utdanningen på, med mål om at studentene utvikler et bevisst forhold til sin musikerrolle og kunstneriske ståsted. Prosjektene omhandler refleksjon over kunstnerisk utvikling og identitet, og hvordan utviklingen av det kunstneriske forskningsfeltet kan bidra til at musikkutøverutdanningen styrkes.

Samarbeid i utøvende undervisning

Målområde 3: Vi undersøker undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning, og utforsker muligheter for å styrke disse gjennom ulike samarbeidsmodeller. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring, slik som team-basert hovedinstrumentundervisning, studentledede samarbeidsmodeller og samspillsundervisning mellom studenter og lærere.

Interaksjon mellom fagområder og sjangre

Målområde 4: CEMPE ønsker å styrke utøverutdanningen gjennom økt interaksjon og sammenheng mellom utøvende og teoretiske fag; mellom hovedinstrumentundervisning og støttefag. Vi undersøker hvordan økt interaksjon og kunnskapsutveksling på tvers av sjangre kan styrke høyere musikkutdanning.

Musikerens hverdag

Målområde 5: CEMPE undersøker utviklingsbehov i musikkstudentens daglige virke. Prosjektene er knyttet til videreutvikling av kvalitet og bevissthet i studentenes egenøving og forberedelser, samt fysiske og psykiske utfordringer.

Studentdrevne prosjekter

CEMPE har de siste årene hatt økt fokus på studentengasjementet i senteret. Ved å ansette to studentpartnere i ledelsen, samt lyse ut midler øremerket studentdrevne prosjekter har vi sett økning både i engasjement generelt og antall studentdrevne prosjekter.
Les mer om de ulike studentdrevne prosjektene her.

Innovasjonsmidler

Hvert år utlyser CEMPE prosjektmidler til ansatte ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner for å stimulere til interesse for utforskning og nytekning rundt høyere utøvende musikkutdanning. Midlene utlyses tidlig i vårsemesteret hvert år. Prosjektene som får tildelt midler skal ha noe nyskapende ved seg, og bidra til kunnskap innenfor et av CEMPEs målområder.

Publisert: 19. mar. 2020 — Oppdatert: 3. jun. 2021