Det vitenskapelige ph.d.-programmet

1. Om stillingene

Høgskolen lyser ut inntil fem stipendiatstillinger knyttet til høgskolens vitenskapelige ph.d.-program.

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2019. De som tilsettes gis anledning til å søke om 75 % stilling, noe som betyr at stipendiatperioden forlenges til fire år med 75% lønn. Avtale om slik forlengelse må gjøres i forbindelse med tilsetting.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til høgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH. Særlig aktuelt i perioden 2019-2023 er temaer som kan knyttes til NMHs historieprosjekt (se beskrivelse lenger ned).

NMHs sentre:

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Senterets formål er å utvikle kunnskaper og erfaringer som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå. Studentene skal også bli kvalifisert for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv.

Les mer om CEMPE

Aktuelle forskningstema for senteret er

 • ulike organiserings- og læringsformer i hovedinstrumentundervisning
 • styrking av sammenhengen mellom studium og yrkesliv for musikkstudenter
 • prosjekter som kan heve kvaliteten på studenters øving, samt prosjekter om musikerhelse
 • prosjekter som omhandler forholdet mellom høyere musikkutdanning og kunstnerisk forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid

CEMPE ønsker også velkommen prosjekter som undersøker andre forhold ved læring, undervisning og utdanningskvalitet i utøvende musikkutdanning.

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Les mer om CERM

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

CREMAH står for 'Centre for Research in Music and Health' og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn. Vi ønsker søkere med ph.d.-prosjekter med nyskapende forskning i musikkterapi og i musikk og helse velkommen.

Musikkterapiprosjekter innenfor psykisk helsevern, rus, flyktninger, barnevern, somatikk og eldre (herunder demensrammede) er særlig aktuelt. Innenfor feltet musikk og helse kan relevante temaer knyttes til folkehelse (f.eks. prosjekter med musikk brukt for å forebygge helse), livsmestring og velferdsteknologi. Også andre fremtidsrettede forskningsprosjekter ønskes velkommen.

Les mer om CREMAH

Arne Nordheim-senteret (NordART)

Arne Nordheim-senteret (NordART) arbeider for å fremme en forskningspraksis som kombinerer vektlegging av kunstneriske mål og problemstillinger med det beste i musisk tenkning og praksis. Målet er å utvikle kunsten gjennom forståelse og forståelse gjennom kunsten. Senterets oppfatning er at disse tilnærmingene gjensidig utfyller hverandre.

Les mer om NordART

NordART søker etter ph.d.-prosjekter innenfor følgende områder:

 • Forskning på norsk musikkarv. Forskningen kan være knyttet eksplisitt opp mot arven etter Arne Nordheim, eller ha sitt fokus på andre områder av norsk musikkarv
 • Forskning på tradisjonelt repertoar der nye teknikker for framføring og læring er i bruk. Forskning på framføringspraksis kan inkludere prosesser som rekomponering, transkribering og imitasjon, så vel som prosesser som leder fram mot nye formidlingsmetoder.
 • Forskning på komposisjon og framføring av eksperimentell og improvisert musikk, inkludert sjangre som «fri» og «jazz», og forskning som omhandler utvikling av ny musikkteknologi
 • Forskning på grensesnittet mellom framføring og feministisk teori og praksis
 • Forskning på andre innovative emner innenfor musikkhistorie eller –teori relevant for NordARTs agenda
 • Forskning på auditiv analyse

NMHs historieprosjekt

I forbindelse med musikkhøgskolens kommende 50-årsjubileum i 2023 er det satt i gang et historieprosjekt med formål å forske på skolens tilblivelse, utvikling og virksomhet. Ph.d.-søknader som kan knyttes til dette historieprosjektet ønskes særlig velkommen i perioden 2019-2023. Ph.d.-prosjektene må kunne inngå i ett av ph.d.-programmets tre fagområder (historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk eller musikkterapi). Stipendiatstillingen(e) det tilsettes i vil være tilknyttet ett av de ovenfor nevnte sentrene, avhengig av tematikk.

Aktuelle temaer kan være

 • viktige personer og tradisjoner i og for de ulike studiene ved NMH
 • kultur-, kunst- og utdanningspolitiske hendelser og debatter i og rundt NMHs virksomhet
 • utviklingslinjer i NMHs historie fra organistskole (1883) til konservatorium og fra konservatorium til vitenskapelig høgskole (1973)

Les mer om musikkhøgskolens historieprosjekt.

2. Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

For detaljert informasjon om kvalifikasjoner og språkkrav, vennligst les opptaksinformasjonen på NMHs nettsider (følg lenken nederst i utlysningsteksten).

3. Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.
Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 51 (449.400 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Mer informasjon om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

4. Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
 • CV
 • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
 • Utøvende dokumentasjon dersom det skal inngå i det avsluttende produktet
 • Eventuell dokumentasjon av språkferdigheter

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til FoU-rådgiver Solveig Christensen (solveig.christensen@nmh.no) eller leder av doktorgradsutvalget Øivind Varkøy (oivind.varkoy@nmh.no).

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om det vitenskapelige ph.d.-programmet mandag 17. desember 2018 kl 14-16 på Norges musikkhøgskole, styrerommet (rom 140).

5. Frister

Søknadsfrist: Innen 15.00 01. februar 2019

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, opptakskrav og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Send inn søknad via elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 26. november 2018