Ph.d.-stipendiatstillinger for 2017

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 
NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. 

NMH holder til på Majorstua og har 600 studieplasser, 180 årsverk og et årlig budsjett på 250 millioner kroner. Ca 20 stipendiater er knyttet til NMHs ph.d.-program. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no. 

Ph.d.-stipendiatstillinger for 2017

1. Om stillingene

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig inntil fem stipendiatstillinger knyttet til ph.d.-programmet. Ph.d.-utdanningen ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Tilsettingen gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2017. De som tilsettes gis anledning til å søke om 75 % stilling, noe som betyr at stipendiatperioden forlenges til fire år med 75% lønn. Avtale om slik forlengelse må gjøres i forbindelse med tilsetting.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til høgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

NMHs sentre:

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Senterets formål er å utvikle kunnskaper og erfaringer som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå. Studentene skal også bli kvalifisert for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv.

Les mer om CEMPE

Aktuelle forskningstema for senteret er

 • ulike organiserings- og læringsformer i hovedinstrumentundervisning
 • undervisning i øving samt øving på tvers av sjangre og fagfelt
 • styrking av sammenhengen mellom studium og yrkesliv for musikkstudenter
 • CEMPE ønsker også velkommen prosjekter som undersøker andre forhold ved læring, undervisning og utdanningskvalitet i utøvende musikkutdanning.

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Les mer om CERM

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)utvikler ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn. CREMAH ønsker stipendiater med nyskapende forskningsprosjekter i musikkterapi og i musikk og helse. Musikkterapiprosjekter innenfor psykiske helsevern, rus, flyktninger, barnevern, somatikk og eldre er særlig aktuelt. Innenfor feltet musikk og helse, er relevante temaer folkehelse, livsmestring og velferdsteknologi. Også andre fremtidsrettede forskningsprosjekt ønskes velkommen.

Les mer om CREMAH

Arne Nordheim-senteret (NordART)

Arne Nordheim-senteret (NordART) arbeider for å fremme en forskningspraksis som kombinerer vektlegging av kunstneriske mål og problemstillinger med det beste i musisk tenkning og praksis. Målet er å utvikle kunsten gjennom forståelse og forståelse gjennom kunsten. Senterets oppfatning er at disse tilnærmingene gjensidig utfyller hverandre.

Les mer om NordART

NordART søker etter ph.d.-prosjekter innenfor følgende områder:

 • Forskning på norsk musikkarv. Forskningen kan være knyttet eksplisitt opp mot arven etter Arne Nordheim, eller ha sitt fokus på andre områder av norsk musikkarv
 • Forskning på tradisjonelt repertoar der nye teknikker for framføring og læring er i bruk. Forskning på framføringspraksis kan inkludere prosesser som rekomponering, transkribering og imitasjon, så vel som prosesser som leder fram mot nye formidlingsmetoder
 • Forskning på komposisjon og framføring av eksperimentell og improvisert musikk, inkludert sjangre som ”fri” og ”jazz”, og forskning som omhandler utvikling av ny musikkteknologi
 • Forskning på grensesnittet mellom framføring og feministisk teori og praksis
 • Forskning på andre innovative emner innenfor musikkhistorie eller –teori relevant for NordARTs agenda

2. Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Søkere som ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor avhandlingen suppleres med utøvende/kunstnerisk dokumentasjon må dokumentere utøving/kunstnerisk virksomhet på høyt nivå. Slik dokumentasjon ønskes primært i form av web-lenker i søknadsskjemaet (for eksempel YouTube-lenker). Dersom utøvende dokumentasjon sendes separat og er for stor til å lastes opp i søkeverktøyet, anvendes for eksempel fildelingstjenesten www.filemail.com til phdprogram@nmh.no innen søknadsfristen.

3. Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 50 (435.500 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Mer informasjon om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole.

4. Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
 • CV
 • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
 • Eventuelt utøvende dokumentasjon dersom dette er en del av prosjektbeskrivelsen

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til FoU-rådgiver Solveig Christensen (solveig.christensen@nmh.no) eller leder av doktorgradsutvalget Øivind Varkøy (oivind.varkoy@nmh.no).

5. Frister

Søknadsfrist: 01.02.2017

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Her finner du søknadsskjema, informasjon om søknadsprosessen og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen

 

 

 

Sist oppdatert: 30. november 2016