eirik-birkeland.jpg

Det viktige europeiske samarbeidet

Musikkhøgskolen inntar en enda mer sentral posisjon i det europeiske samarbeidet når Eirik Birkeland, tidligere rektor ved Musikkhøgskolen, nå er valgt som president i AEC – den Europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner.

– Det blir spennende. Jeg er ydmyk over å ha fått en slik lederrolle for høyere musikkutdanning i Europa. AEC representerer høy kompetanse og et stort spenn av institusjoner, både når det gjelder virksomhet og størrelse, sier Birkeland. Her forteller han om Musikkhøgskolens rolle i AEC og veien frem mot å ta lederskapet.

Kunstens betydning

Eirik Birkeland forklarer at AEC er en medlemsorganisasjon som har en todelt målsetting. Organisasjonen arbeider for kvalitetsutvikling innenfor høyere musikkutdanning og for å sikre gode rammevilkår for institusjonenes virksomhet. I de senere år har AEC i tillegg funnet det nødvendig å engasjere seg sterkere i arbeidet for å styrke anerkjennelsen av kunstens og kulturens betydning i dagens Europa.

Forholdene i Norge er bedre enn i de fleste andre land:

– Her på berget er vi privilegerte fordi vi fortsatt mottar gode offentlige bevilgninger. I tillegg har Musikkhøgskolen siden etableringen i 1973 hatt status som vitenskapelig høgskole. Dette har gitt oss viktige ressurser til å drive forskning og utviklingsarbeid og en betydelig frihet til selv å forme og organisere vår virksomhet.  Vi har likevel grunn til å være ydmyke når vi møter resten av Europa. Selv om Musikkhøgskolen har fått til mye, er det mye å lære i møte med andre, påpeker Birkeland.

Deling av erfaringer

Utviklingen av Musikkhøgskolens internasjonale samarbeid har gått i faser. Gjennom mange år har skolen vært aktiv i utveksling av studenter og lærere. I de senere årene har Musikkhøgskolen i økende grad også engasjert seg i faglige nettverk og felles prosjekter med utenlandske institusjoner.

I AEC har det vært et bærende prinsipp å dele erfaringer og kunnskap på tvers av institusjoner for å styrke kvalitet. Erfaringsdeling og drøfting av best practice står fortsatt sentralt. Over tid har dette samarbeidet bidratt til sterk kvalitetsutvikling og fornyelse innenfor høyere europeisk musikkutdanning.

Sikrer kvalitet i musikkutdanningen

– I 2007 startet AEC arbeidet med å utvikle og teste en felles europeisk akkrediterings- eller godkjenningsordning for høyere musikkutdanning. Ved Musikkhøgskolen valgte vi å rekke opp hånda og si at vi gjerne ville bli prøveakkreditert. Vi lærte mye i den omgangen, og vi fikk mulighet til å melde inn våre erfaringer og med det bidra til å videreutvikle ordningen.

I fjor var arbeidet nådd så langt at AEC kunne etablere et eget akkrediteringsbyrå for høyere musikkutdanning i Europa, MusiQuE.

> Les mer om MusiQuE

– I Norge har vi jo NOKUT som skal godkjenne og kvalitetssikre norske utdanninger. Neste gang Musikkhøgskolen skal gjennomlyses, ønsker kanskje NOKUT å involvere MusiQuE med sin sterke fagspesifike kompetanse.

Langt framme

Deltagelsen i AEC har hjulpet Musikkhøgskolen til å ligge langt framme i utviklingen, påpeker Birkeland. Det norske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning ble vedtatt i 2012. Da hadde Musikkhøgskolen allerede erfaring fra deltagelse i arbeidsutvalg i AEC hvor en flere år tidligere hadde utviklet læringsmål for høyere musikkutdanning på europeisk plan både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

I løpet av kommende halvår etablerer AEC i samarbeid med Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Musikkhøgskolen et felles europeisk nettverk: Platform for learning and teaching. Nettverket, som skal koordineres fra Oslo, vil omfatte et større antall internasjonale prosjekter og vil være en betydelig satsing både fra AEC og CEMPE. 

Vil styrke musikkens plass i skolen

Hva tenker så Birkeland om veien videre for AEC?

– Vi ønsker å gi studentene en tydeligere plass og å knytte AECs virksomhet tettere opp mot den faglige virksomheten ved institusjonene. Vi ønsker å utvikle AECs evne til å støtte hardt pressede institusjoner i Sør- og Øst-Europa og samtidig være en stimulerende organisasjon for de mest ressurssterke og ledende institusjonene innenfor høyere musikkutdanning. Vi vil også arbeide for å styrke musikkens plass i skolen. Det er bekymringsfullt at musikk og estetiske fag nedprioriteres i mange land.


Om AEC

AEC står for «Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen» og organiserer de høyere institusjonene for musikkutdanning i Europa. Etableringen av AEC skjedde allerede i 1953 i Salzburg og organisasjonen har nå kontor i Brussel. AEC har i dag 257 medlemsinstitusjoner i Europa med over 150.000 studenter. I tillegg er det rundt 50 assosierte medlemsinstitusjoner. Dette er dels institusjoner som ikke selv er høyere musikkutdanningsinstitusjoner, og dels høyere musikkutdanningsinstitusjoner som befinner seg i andre verdensdeler. Blant disse er flere av de ledende amerikanske og asiatiske institusjonene.

> Les mer om AEC
 

Sist oppdatert: 3. februar 2017