Dirigering illustrasjon
Illustrasjonsbilde fra kordirigentundervisning på Musikkhøgskolen.

Disputas om dirigentrollen - (u)musikalsk lederskap

Dag Jansson vil 24. mai kl 10.00 forsvare sin avhandling for Ph.D-graden ved Norges musikkhøgskole. Avhandlingen handler om kordirigentrollen slik den oppleves av sangere.

Avhandlingens tittel er Musical leadership: the choral conductor as sensemaker and liberator.

Han vil holde prøveforelesning 23. mai kl 13.00.

Tema for prøveforelesningen er: A presentation of the main theoretical contributions in Dag Jansson's thesis to leadership research, drawing on new and insightful aspects of the thesis that will be of interest to other leadership scholars.

Virkning av dirigering

Alle har sett en dirigent og mange har spilt eller sunget i et ensemble ledet av en dirigent. Det er noe selvsagt ved rollen som gjør at den unnslipper et kritisk blikk.

Det meste av dirigentforskning handler om enkeltaspekter og i liten grad om selve grunnlaget for rollen.

Denne avhandlingen retter derfor søkelyset mot

  • hva dirigering er
  • hvorfor vi trenger en dirigent (eller hvorfor ikke)
  • hva gjør at det virker

Sangerne kommer til orde

Dirigentrollen slik vi kjenner den i dag har utviklet seg i løpet av de siste to hundre årene og litteratur om profesjonenen ble lenge skrevet av dirigenter som reflekterer over egen praksis. Definisjonsmakten har dermed ligget hos dirigentene selv, etterhvert supplert av pedagoger og utenforstånde observatører.

Den mest nærliggende kilden til å forstå effekten av dirigentrollen er de som dirigering er ment å virke på – korsangerne selv. Dette perspektivet har i altfor stor grad vært oversett i kor- og dirigentlitteraturen.

altFenomenologisk metode

Jansson har basert sin undersøkelse på intervjuer med 22 korsangere fra hele landet, alle med høyere musikkutdannelse. Disse sangerne har en samlet erfaring med et stort antall framtredende norske og utenlandske kordirigenter.

Sangerne befinner seg i grenselandet mellom korsang som profesjon og det avanserte amatørskap og er dermed eksponenter for den gryende profesjonaliseringen av korlivet i Norge.

Intervjuene er gjennomført og analysert med en herumeneutisk-fenomenologisk metode.

Dirigenten som ’sensemaker’

Begrunnelsen for dirigentrollen er knyttet til ulike måter lederskapet skaper mening av og for musiseringen og ensemblet. Dette handler dels om hvordan en musikalsk idé omformes til det ønskede klingende lydbildet og dels om hvordan dirigenten mobiliserer og samler ensemblet til et felles uttrykk.

Dirigenten tillegges også ansvaret for å forme hele musikkhendelsen i vid forstand, både under innstudering og framføring.

Frigjørende lederskap

Hvordan dirigenten virker på korsangerene beskrives i form av en rekke temaer som spenner fra synlig adferd og konkrete fordigheter til sterke intersubjektive fornemmelser mellom dirigent og ensemble.

En forutsetning for at kompetanse og ferdigheter resulterer i en god opplevelse for sangerne at dirigenten har evne til å etablere umiddelbar kontakt og framstår med vilje, hengivenhet, autoritet og oppriktighet.

Internasjonal bedømmelseskomité

Avhandlingen er bedømt og godkjent for disputas av:
• Niina Koivunen, Associate Professor, University of Vaasa
• Graham Welch, Professor, University of London
• Elef Nesheim, Professor, Norges musikkhøgskole

Mer om Dag Jansson

Dag Jansson har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (2008) og MBA fra Insead i Frankrike (1987).

Han er aktiv kordirigent, blant annet for kammerkoret Vox Humana, og har en tidligere karriere som leder i Capgemini-konsernet.

Sist oppdatert: 23. mai 2013