Jon Helge Sætre

I førersetet for unikt internasjonalt nettverk

Høyere musikkutdanningsinstitusjoner over hele verden er invitert til samarbeid om å utvikle utøvende musikkutdanning gjennom en internasjonal Platform for Learning and Teaching.

CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving) ved Norges musikkhøgskole skal lede og drive plattformen, som vil ha form av et internasjonalt nettverk der deling av erfaringer vil være sentralt. At studentene selv får bidra til og ta styring over egen læring er et vesentlig element i nettverkets arbeid.

Hensikten med det internasjonale nettverket er å utforske, styrke og utvikle prosesser for læring og undervisning i utøvende musikkutdanning, innen alle sjangre. Et viktig formål er å styrke utdanningens evne til å møte morgendagens behov for musikeryrket, som er i stadig endring.

Involverer 150.000 musikkstudenter

Nettverket er et samarbeid mellom CEMPE, Norges musikkhøgskole og AEC, som er den Europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa. I tillegg til 257 medlemsinstitusjoner i Europa har AEC 50 assosierte medlemsinstitusjoner over hele verden. Samarbeidet dekker derfor potensielt hele kloden.

Jon Helge Sætre, førsteamanuensis ved Musikkhøgskolen. skal lede nettverket. Han forteller:

– AEC har nærmest satt som premiss at nettverket skal bygge på studentorientert læring. Det er interessant. Dette synet på læring er kanskje noe som preger vår kultur, både her på Musikkhøgskolen og i Norden, mens det finnes andre kulturer der det er mindre vektlagt. Studentens rolle og et godt samarbeid mellom student og lærer blir et sentralt premiss i arbeidet.

CEMPE har til nå primært jobbet med å involvere de 600-700 studentene som studerer på Norges musikkhøgskole i arbeidet med å utvikle utøvende musikkutdanning.

– Målgruppen for den nye plattformen er over 150.000 musikkstudenter i Europa, bemerker førsteamanuensis Eirik Birkeland.

Med utgangspunkt i de ulike samarbeidsinstitusjonene er det blant annet et ønske om å se nærmere på undervisningen på hovedinstrument. Mesterlæretradisjonen står fortsatt sterkt, med læreren som mester og studenten som lærling. Ønsket er å anerkjenne de gode elementene ved denne tradisjonen, men samtidig se på mulighetene for å videreutvikle lærerrollen. Her er det et stort potensial, tror Birkeland og Sætre. Gjennom CEMPE er Norges musikkhøgskole allerede godt i gang med å utforske ulike innganger til den tradisjonelle lærerrollen.

Formidabel interesse

– Etter at vi presenterte Platform for Learning and Teaching på en internasjonal konferanse i høst var det en formidabel interesse fra en rekke sentrale institusjoner i både Norden, Sentral-Europa, Asia, Australia og USA. Det var veldig lovende, forteller Sætre

– For CEMPE er dette svært, svært viktig. Det handler om at det gir oss en mulighet til både å gi og på en helt ny måte. På en mer systematisk måte kan vi hente fremragende erfaringer utenfra som vi kan bygge videre på. Og vi får anledning til å vise frem de erfaringene vi gjør oss her på Musikkhøgskolen til det internasjonale miljøet. Det vil bidra til å styrke arbeidet vårt med å utvikle kvaliteten på høyere musikkutdanning.

Deling på tvers av kulturer

Eirik Birkeland, tidligere rektor ved Musikkhøgskolen, ble nylig valgt som president for AEC. Norges musikkhøgskole får dermed en særlig sterk rolle i det internasjonale samarbeidet. Det faktum at presidenten for AEC og lederen for den nye samarbeidsplattformen er kollegaer på samme institusjon er et godt utgangspunkt for å få utrettet mye. Når det er sagt, er de to mennene svært ydmyke for den kunnskapen og de tradisjonene som eksisterer hos de andre musikkutdanningsinstitusjonene i Europa og verden.

– Nettverket vil være inkluderende i den forstand at det både bygger på sterke og gode miljøer og samtidig åpner for det kulturelle mangfoldet som finnes i AEC-institusjonene, påpeker Sætre.

– I AEC finner vi både institusjoner som man normalt vil kalle konservative, mens andre er innovative og progressive. Det som blir interessant er hvis vi kan bygge på styrkene både i den tradisjonelle konservatorietradisjonen og samtidig undersøke potensialet i mer innovative miljøer.

Les intervju med Eirik Birkeland >

Bygger på CEMPEs arbeid

På sett og vis kan den nye plattformen beskrives som et CEMPE  i storformat. Mens CEMPE er en liten virksomhet som ikke kan rekke over alt, vil den internasjonale plattformen åpne for andre temaer og satsningsområder.

– Vi har nå en helt enestående mulighet til virkelig å kunne gjøre gode ting for høyere musikkutdanning i hele verden. Det er nesten ikke til å tro, sier Jon Helge Sætre.


Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Norges musikkhøgskole har som formål å utvikle kunnskap som kan bidra til kvaliteten på høyere musikkutdanning, slik at det utdannes fremragende musikere som er kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget musikkliv. Senteret ble opprettet av NOKUT for en femårsperiode i 2014, med mulighet for å søke om fem nye år.

Les mer om CEMPE på deres nettside >

Sist oppdatert: 17. februar 2017