NMH bygg ny logo

Musikkhøgskolen fortsetter som selvstendig institusjon

Det blir ingen sammenslåing mellom NMH, KHiO og AHO til et kunstuniversitet i denne omgang. Det kom fram da statsråd Torbjørn Røe Isaksens presenterte hovedpunktene om framtidig struktur i norsk høyere utdanning.

Institusjonene får inntil videre beholde sin selvstendighet, og anmodes om å utrede mulige gevinster ved en sammenslåing. 

– Svært tilfreds

– Vi er svært tilfreds med statsrådens vurdering, og for at våre innspill er tillagt avgjørende vekt. Vi mener konklusjonen er helt i tråd med ambisjonen om økt kvalitet i høyere utdanning. Vi er derfor også positive til at stortingsmeldingen varsler strengere kvalitetskrav for hele sektoren og oppfordrer til at mindre institusjoner søker sammen for å møte disse, sier rektor Peter Tornquist. 

– Glade for tilliten

– Vi har merket oss departementets ønske om at Arkitekthøgskolen (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) skal utrede hvilke faglige og strukturelle modeller som best bidrar til å møte fremtidens krav, og er glade for at fagmiljøene og institusjonene gis tillit til å gjøre en selvstendig vurdering av dette. Det er en tillit som forplikter, og en utfordring vi ser fram til å møte.

– Vi stiller oss fullt og helt bak departementets vektlegging av kvalitet og sterke fagmiljøer som sentrale virkemidler i utviklingen av høyere utdanning. Våre institusjoner er allerede langt framme på disse områdene, og deler ambisjonen om kontinuerlig utvikling i et stadig mer krevende og internasjonalt utdanningssamfunn, sier rektorene ved de tre institusjonene i en felles uttalelse.

– Små, men gode

I sammendraget av stortingsmeldingen som ble presentert i dag sto det: Flere universiteter og høyskoler består inntil videre som i dag. (…) Det gjelder også vitenskapelige høyskoler, som på grunn av sin spesialisering stort sett har robuste fagmiljøer, på tross av beskjeden størrelse.

– Vi har eksempler på at små vitenskapelige høgskoler har svært høy kvalitet, sa Røe Isaksen på pressekonferansen.

Nye krav til master- og doktorgradsutdanning og ny ledelsesmodell med ekstern styreleder og ansatt rektor, var også punkter som ble presentert. Her ble det også vist fram et sammenslåingskart.

Stortingsmeldingen «-Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn» om framtidig struktur i norsk høyere utdanning blir lagt fram for Kongen i Statsråd fredag 27. mars.

Tekst: Ingrid Holst Sollie, NMH

Sist oppdatert: 25. mars 2015