Forsvarets Stabsmusikk

- Bevar forsvarskorpsene!

- Forsvarets fem korps er viktige arbeidsplasser for utøvende musikere som utdannes ved Norges musikkhøgskole og universitetene, skriver rektor Peter Tornquist og 19 andre ledere for norske orkestre, festivaler og musikkutdanninger i et brev til forsvarsministeren, etter at forsvarssjefen foreslo å redusere antall korps til ett i Oslo.

Til Forsvarsdepartementet ved statsråd Ine Marie Eriksen Søreide

Kulturdepartementet ved statsråd Thorild Widvey

BEVAR  FORSVARETS MUSIKK

Et samlet musikkmiljø oppfordrer politisk ledelse til å opprettholde Forsvarets musikk på dagens nivå, og bygge ut korpsene i tråd med tidligere anbefalinger i Stortingsmelding 33 (2008-2009) Kultur å forsvare.

Forsvarsmusikken som kulturinstitusjon er altfor betydningsfull til at den kan reduseres til et rent forsvarspolitisk spørsmål.

Vi legger følgende til grunn for vår oppfordring:

Forsvarskorpsene utfører et betydelig arbeid som Konsertkorps, på festivaler og festspill, nasjonalt og internasjonalt, på minnestunder, i medaljeseremonier, begravelser og stortingsåpning, på eldreinstitusjoner, i barnehager og skoler. De holder et profesjonelt nivå, der medlemmene har årelang utøvende musikkutdanning. Korpsene holder i dag samlet ca. 700 konserter pr. år. Med ett sentralisert korps, med antall årsverk begrenset oppad til 100, vil produksjonen bli drastisk redusert. Samtidig vil reisekostnadene kunne bli langt større enn i dag dersom ett korps skal ivareta oppdrag rundt i hele landet. Mesteparten av forsvarskorpsenes virksomhet foregår i dag utenfor hovedstaden.

Dagens kulturpolitiske plattform løfter fram desentralisering som viktig begrep, samt vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. Forsvarssjefens forslag om nedbemanning av Forsvarsmusikken og samlokalisering av musikkvirksomheten i ett korps er på kollisjonskurs med dette. Forsvarets Musikk er en av landets eldste og viktigste kulturinstitusjoner.

Forsvarskorpsenes kunstneriske virksomhet har stor betydning for det profesjonelle, lokale musikklivet. En marginalisering av korpsene vil f.eks. ramme symfoniorkestrenes virke, som Trondheim Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, der de leier inn profesjonelle musikere fra Forsvarets korps ved store oppsettinger; en fleksibel og velfungerende løsning.

Forsvarskorpsene har i sine respektive regioner stor samfunnsmessig nytte, bl. a. som bærebjelke for andre kulturaktiviteter. De utfører en rekke oppgaver som lærere for barn og unge. De ivaretar et omfattende instruktørarbeid og er involvert i teateroppsetninger, korprosjekter og drift av barne- og ungdomskorps.

Ca. 70.000 spiller i amatørkorps her i landet. For disse bidrar Forsvarsmusikken til nivåheving, som forbilder, mentorer og dirigenter. Forsvarsmusikken har et tett samarbeid med kulturskolene, der talentfull ungdom får være solister med korpset. Å møte profesjonelle rollemodeller betyr mye for den kunstneriske utviklingen hos unge talenter.

Forsvarets fem korps er av stor betydning for musikkutdanningskjeden i Norge. De er viktige arbeidsplasser for utøvende musikere som utdannes ved Norges musikkhøgskole og universitetene (UiT, NTNU, UiB, UiS, UiA). Forsvarsmusikken er også sentral praksisarena underveis i utdanningen. Flere av medlemmene har bistillinger ved studiestedene. En nedbemanning vil ha alvorlige ringvirkninger for rekruttering til utdanningsinstitusjonene og kvaliteten på studiemiljøene.

Undertegnede oppfordrer politisk ledelse til å sette i gang en prosess for opprettholdelse og styrking av Forsvarets musikk som profilert kulturinstitusjon i Norge, i et langtidsperspektiv.

Trondheim 23. oktober 2015

 

Zafer Özgen PhD, Prodekan for utdanning Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet sign.

Jørgen Langdalen Instituttleder, NTNU, Institutt for musikk sign.

Professor Frode Thorsen Instituttleder, Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen sign.

Peter Tornquist Rektor, Norges musikkhøgskole sign.

Stephan Barratt-Due Rektor og kunstnerisk leder Barratt Due musikkinstitutt sign.

Dag Jostein Nordaker Instituttleder Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans sign.

Birte Myhrstad Instituttleder Universitetet i Agder Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk, klassisk og musikkpedagogikk sign.

Tor Lægreid direktør, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Arctic Philharmonic sign.

Stefan Sköld Direktør, Kilden Teater- og konserthus avd. Kristiansand Symfoniorkester sign.

Bernt Bauge Administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester sign.

Ingrid Røynesdal Administrerende direktør Oslo-Filharmonien sign.

Rolf Lennart Stensø Orkestersjef Kringkastingsorkesteret sign.

Håvard Vegge Orksteradministrator, Den Norske Opera & Ballett sign.

Anders Beyer Festspilldirektør, Bergen International Festival sign.

Arve Tellefsen Æresdoktor ved NTNU sign.

Roar Leinan Direktør, Trondheim Symfoniorkester sign.

Astri Pestalozzi Forbundsleder, Jan Ola Amundsen Daglig leder NASOL sign.

Trude Marit Risnes Administrerende direktør Stavanger Symfoniorkester sign.

Maria Utsi Direktør, Festspillene i Nord-Norge sign.

Petter Myhr Direktør Olavsfestdagene sign.

Gi inspill til departementet

Alle som vil, kan sende inn innspill til ny langtidsplan for Forsvaret. Disse kan sendes på e-post til langtidsplan@fd.dep.no.

Fristen er 9. november 2015.

Les mer her på regjeringen.no.
 

Sist oppdatert: 2. november 2015