Øre for musikk – om å undervise i hørelære

Hørelærefaget er sentralt i alle musikkutdanninger på videregående og høyere nivå. Dette er en ny utgave av boka som kom i 2007.

Gehørutvikling er viktig som en integrert del i all instrumentalopplæring og generell musikkutøving. Øre for musikk er den første boka som tar for seg hørelærefaget i et pedagogisk og didaktisk lys med utgangspunkt i faget slik det har utviklet seg i Norden.

Hvordan undervise i hørelære? Hvordan integrere hørelære i instrumentalundervisningen? Øre for musikk belyser disse spørsmålene gjennom et bredt spekter av innfallsvinkler: faghistorie, didaktiske betraktninger, melodi, rytme, harmonikk, lytting, notelesing, intonasjon, absolutt gehør, forskning i faget, informasjonsteknologi, improvisasjon, gehørtrening.

Noen kapitler er skrevet om siden forrige utgave, som kapitlet om digitale verktøy og hørelæreundervisning, og forskningskapitlet.

Boka henvender seg til alle som underviser i hørelærefaget på ulike nivåer, til studenter som fordyper seg i hørelære og hørelæremetodikk, og til instrumentallærere som ønsker å knytte gehørutvikling til instrumentalundervisningen. Øre for musikk er et samarbeid mellom flere gehørlærere ved norske høgskoler og universiteter.

Så godt som alle gehørlærerne ved Musikkhøgskolen er representert som forfattere i boka: Anne Katrine Bergby, Victoria Jakhelln, Inger Elise Reitan, Ingunn Fanavoll Øye, Åshild Watne og Guro Gravem Johansen, og den er den eneste bok om gehørdidaktikk som finnes - så vidt oss bekjent - i verden.

Gå hit for å bestille boka.

Boka kan også kjøpes i resepsjonen på Musikkhøgskolen.

Sist oppdatert: 30. september 2016