Organisasjon

Norges musikkhøgskole er hovudsakeleg organisert i fagseksjonar, med Styret som øvste organ. 

Leiinga

Leiinga ved Norges musikkhøgskole er rektoratet og direktør.

Rektoratet blir valt av studentar og tilsette for fire år. I perioden 2017-2021 er rektoratet:

Styret

Det øvste organet på Norges musikkhøgskole er Styret. Det har 11 representantar frå dei 4 kunstnarleg/vitskapeleg tilsette, 2 studentar, 1 teknisk-administrativt tilsett og 4 eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styret sine oppgåver er fastsett i Lov om universitet og høgskoler.

Rektor er leiar av styret og har delegert fullmakt for å ta vare på den overordna leiinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsett eit eige mandat for rektor.

Er du interessert i styremøte, hovedutvalsmøte, strategiske planar, handlingsplanar etc, finns meir informasjon om organisasjon på dei interne sidene.

Hovedutvala

2 hovedutval har ansvar for ulike saksområde ved Norges musikkhøgskole;

Leiar for kvart av utvala er ein del av rektoratet.

Fagseksjonene

Tilsette i kunstnarleg/vitskapelege stillingar er organiserte i 7 fagseksjonar:

  • Fagseksjon for strykarar og harpe - seksjonssjef Isabelle Perrin
  • Fagseksjon for blåsarar og slagverk - seksjonssjef Matz Pettersen
  • Fagseksjon for dirigering, song og kyrkjemusikk - seksjonssjef Frank Havrøy
  • Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon - seksjonssjef Gunnar Flagstad
  • Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi - seksjonssjef Brit Ågot Brøske
  • Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi - seksjonssjef Mats Claesson
  • Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk - seksjonssjef Håkon Storm-Mathisen

Administrasjonen

Tilsette i administrasjonen er organiserte i 6 seksjonar:

Organisasjonskart

Organisasjonskart Norges musikkhøgskole
Organisasjonskart for Norges musikkhøgskole

 

Sist oppdatert: 14. mai 2018