Organisasjon

Norges musikkhøgskole er hovudsakeleg organisert i fagseksjonar, med Styret som øvste organ. 

Leiinga

Leiinga ved Norges musikkhøgskole er rektoratet og direktør.

Rektoratet blir valt av studentar og tilsette for fire år.

Styret

Det øvste organet på Norges musikkhøgskole er Styret. Det har 11 representantar frå dei 4 kunstnarleg/vitskapeleg tilsette, 2 studentar, 1 teknisk-administrativt tilsett og 4 eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styret sine oppgåver er fastsett i Lov om universitet og høgskoler.

Rektor er leiar av styret og har delegert fullmakt for å ta vare på den overordna leiinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsett eit eige mandat for rektor.

Er du interessert i styremøte, hovedutvalsmøte, strategiske planar, handlingsplanar etc., finns meir informasjon om organisasjon på dei interne sidene.

Hovedutvala

To hovedutval har ansvar for ulike saksområde ved Norges musikkhøgskole:

Leiar for kvart av utvala er ein del av rektoratet.

Fagseksjonene

Tilsette i kunstnarleg/vitskapelege stillingar er organiserte i sju fagseksjonar:

  • Fagseksjon for strykarar og harpe – seksjonssjef Isabelle Perrin
  • Fagseksjon for blåsarar og slagverk – seksjonssjef Matz Pettersen
  • Fagseksjon for dirigering, song og kyrkjemusikk – seksjonssjef Frank Havrøy
  • Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon – seksjonssjef Gunnar Flagstad
  • Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi – seksjonssjef Brit Ågot Brøske
  • Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi – seksjonssjef Mats Claesson
  • Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk – seksjonssjef Håkon Storm-Mathisen

Administrasjonen

Tilsette i administrasjonen er organiserte i seks seksjonar:

Organisasjonskart

Organisasjonskart Norges musikkhøgskole
Organisasjonskart for Norges musikkhøgskole

 

Sist oppdatert: 1. april 2020