Utvalg, råd og komiteer

Musikkhøgskolen har tre hovedutvalg; Studieutvalget, FoU-utvalget og Formidlingsutvalget, med tilhørende underutvalg.

Hovedutvalgene ved Norges musikkhøgskole

Studieutvalget

— Programutvalgene
De 8 programutvalgene er er rådgivende organ for studieutvalget som bl.a. skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.
— TUP-utvalget
TUP-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget og skal sikre oppfølging og utvikling av talentutviklingsprogrammet.
— Orkesterkomiteen
Orkesterkomiteen har, på studieutvalgets vegne, ansvar for studievirksomheten i høgskolens symfoniorkester, kammerorkester, blåseensemble og sinfonietta.
— Kammerkorkomiteen
Kammerkorkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor og har rådgivende funksjon for studieutvalget.
— Kammermusikkomiteen

FoU-utvalget

FoU-utvalget ansvar for å initiere, tilrettelegge, prioritere og evaluere høgskolens kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
— Doktorgradsutvalget (DRU)
Doktorgradsutvalget skal gi råd og anbefalinger angående forskerutdanning og forskerrekruttering.
Utvalg for det kunstneriske stipendprogrammet (KUST)
Utvalg for det kunstneriske stipendprogrammet skal gi råd angående kunstneriske stipendprosjekter.

Andre råd, utvalg og komiteer

Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget har ansvar for at prosjekter og aktiviteter er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner, og at de står i forhold til administrative og tekniske ressurser.

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Ansettelsesutvalget og tilsettingrådet

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger og tilsettingsrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2.

Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Biblioteksutvalget

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet skal identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, utarbeide strategi, vurdere tiltak, gi råd om nyskapning, entreprenørskap og praksisordninger.

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsvurdering av studenter skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Utvalgets arbeid er strengt lovregulert i universitets- og høyskoleloven § 4-10.

Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Sist oppdatert: 12. februar 2015