Utvalg, råd og komiteer

Musikkhøgskolen har tre hovedutvalg; Studieutvalget, FoU-utvalget og Formidlingsutvalget, med tilhørende underutvalg.

Hovedutvalgene ved Norges musikkhøgskole

Studieutvalget

— Programutvalgene
De 8 programutvalgene er er rådgivende organ for studieutvalget som bl.a. skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.
— TUP-utvalget
TUP-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget og skal sikre oppfølging og utvikling av talentutviklingsprogrammet.
— Orkesterkomiteen
Orkesterkomiteen har, på studieutvalgets vegne, ansvar for studievirksomheten i høgskolens symfoniorkester, kammerorkester, blåseensemble og sinfonietta.
— Kammerkorkomiteen
Kammerkorkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor og har rågivende funksjon for studieutvalget.
— Kammermusikkomiteen

FoU-utvalget

FoU-utvalget ansvar for å initiere, tilrettelegge, prioritere og evaluere høgskolens kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
— Doktorgradsutvalget (DRU)
Doktorgradsutvalget skal gi råd og anbefalinger angående forskerutdanning og forskerrekruttering.
Utvalg for det kunsteriske stipendprogrammet (KUST)
Utvalg for det kunsteriske stipendprogrammet skal gi råd angående kunstneriske stipendprosjekter.

Formidlingsutvalget

Formidlingsutvalget er et rådgivende organ for rektoratet og skal ta vare på helheten og kvaliteten i høgskolens formidlingsvirksomhet.

Andre råd, utvalg og komiteer

Bjørvikaprosjektet

Prosjektgruppa står bak og er ansvarlig for gjennomføring og planlegging av «Lyden av Musikkhøgskolen», NMHs store prosjekt i Oslo sentrum fra 23. til 26. mars 2017.

Prosjekt Organisasjonsstruktur

En arbeidsgruppe jobber med en ny organisajonsmodell for NMH, som skal bidra til å nå hovedmålene i strategisk plan for 2015-2025. 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for faglige stillinger på begynnernivå (stipendiatstillinger) og mellomstillinger.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningeni virksomheten jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2.

Biblioteksutvalget

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Klagenemnda

Klagenemnda som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalet skal utvikle og foreslå strategi for likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen, i samsvar med Lov om likestilling.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet skal identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, utarbeide strategi, vurdere tiltak, gi råd om nyskapning, entreprenørskap og praksisordninger.

Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Teknisk råd

Teknisk råd er et rådgivende og koordinerende organ for innkjøp og standardisering av IT-, lyd- og AV-tekniske løsninger.

Sist oppdatert: 12. februar 2015