Årsrapport 2015

Årsrapporten 2015 bærer vitne om en institusjon med stø kurs og god marsjfart. Summen av høy fagkompetanse, strenge opptakskrav og forutsigbare rammer sikrer oss høy kvalitet. Det er en kvalitet som blir lagt merke til og som forplikter.

NMH beveger seg i et landskap preget av endringer og nye muligheter. Teknologien senker terskelen til det profesjonelle musikklivet. Kunnskap om produksjon og distribusjon er ikke lenger forbeholdt plateselskaper, men tilgjengelig for alle fra en alminnelig mobiltelefon.

Idealet om livslang ansettelse er erstattet av en porteføljekarriere der ulike roller må håndteres med like stor presisjon. Alt dette har konsekvenser for en utdanningstradisjon basert på langsiktig utvikling av håndverk og modenhet.

Rektor Peter Tornquist om årsrapporten

Senter for fremragende utdanning

Gjennom Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) er Musikkhøgskolen gitt mandat til å lede an i utviklingen av en fremragende utdanningskultur, ikke bare for egen del men på vegne av hele sektoren. Vi står klare til å påta oss et større nasjonalt ansvar for koordinering, dimensjonering og arbeidsdeling i musikkutdanningen. Dette ansvaret må legges til grunn for enhver diskusjon om NMHs framtid.

Kvalitet

Et stadig mer globalt arbeidsmarked gir musikkstudenter større fleksibilitet. Samtidig skjerpes konkurransen i arbeidsmarkedet. Dette kommer tydelig til uttrykk når andelen stillinger besatt av utenlandske musikere er økende i norske orkestre. NMH og orkestrene må finne gode praksisordninger, som sikrer studentene tilsvarende kompetanse om prøvespill som deres jevnaldrende i utlandet. Og slike ordninger må for all del ikke fremstå som proteksjonisme: Det store antallet internasjonale studenter og ansatte ved NMH bidrar med helt nødvendige impulser og utgjør en viktig del av vår kvalitetskultur.

Stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet anbefaler at kunstutdanningene i Oslo skal utrede gevinstene ved en eventuell konsolidering. Vi møter denne anbefalingen med åpent sinn, men fastholder at en strukturendring i Oslo primært må bidra til å styrke kunstutdanningens kvalitet. Dette er særlig viktig i musikkutdanningen, hvor behovet for nasjonal arbeidsdeling er presserende.

Søkertall

Tallet på kvalifiserte søkere er stabilt høyt, og NMH er fortsatt søkernes førstevalg.

Den pågående revisjonen av studiedimensjoneringen, stillingsplanen og studieporteføljen er et tegn på at institusjonen tenker langsiktig og er godt rustet til å takle eventuelle endringer.

Synlig og tydelig

NMHs synlighet på internasjonale FoU-arenaer er økende. Dette er til dels resultatet av styrket forskeropplæring og oppbyggingen av forskningssentra, men også av økt bevissthet om samspillet mellom praksis og refleksjon. En liknende bevissthet kommer til uttrykk i rekrutteringen av nye ansatte. Et strategisk handlingsrom tas i bruk for å bygge fagmiljøer basert på summen av sterke kompetanser. Organisasjonsprosjektet, som er påbegynt i 2015, vil dra veksler på denne kompetansen og styrke samspillet mellom fagmiljøer og studieprogrammer. Og som et helt avgjørende bidrag til dette, vil kompetanse i studieledelse bli styrket gjennom NMHs nye lederprogram.

NMH er synlig i offentligheten. Mye av denne synligheten skyldes studenter og ansattes avtrykk i musikklivet, men også styrkingen av formidlings- og kommunikasjonskompetanse bærer noe av ansvaret. Vi har også styrket vår internasjonale posisjon gjennom deltakelse i strategiske nettverk og store internasjonale prosjekter. Likevel synes det fortsatt å være et uforløst potensial for å etablere NMH som en tydelig stemme i samfunnsdebatten, en kunnskapsbasert aktør som setter dagsorden for spørsmålene der vår kompetanse gjør en forskjell.

Økonomi og ambisjoner

NMH har en tilfredsstillende økonomi. Takket være god økonomistyring har institusjonen opparbeidet et strategisk handlingsrom. Men hvis våre strategiske ambisjoner skal realiseres, ligger en rekke uløste oppgaver på vent: Styrking av talentutviklingen, forbedret studierådgivning, oppfølging av praksisavtaler, tydeligere ledelse av studieprogrammene, økte forskningsressurser og ekspertise på EU-finansiering er noen av disse.

Vi har også velfungerende lokaler. Selv om mange av våre utenlandske partnere i senere tid har fått fleksible og funksjonelle nybygg, fremstår våre to hus på Majorstuen fortsatt som modeller for effektiv arealutnyttelse. Men byggene er ikke dimensjonert for nye oppgaver og for de nye, studentdrevne læringsformene vi er i ferd med å utvikle. Det er særlig mangelen på fellesarealer, fleksible flerbruksrom og flere konsertarenaer som skaper utfordringer.

NMH har begrensede inntekter fra forskningsprosjekter. På tross av høy publiseringsaktivitet og forskningsmiljøer med internasjonal profil, lykkes vi i liten grad å sikre prosjektstøtte fra Norges forskningsråd (NFR) og europeiske programmer. Dette skyldes langt på vei innretningen på forskningsprogrammene. Omlag 70 prosent av NMHs personale er tilsatt på kunstneriske kvalifikasjoner, og har en FoU-profil som ikke inngår i NFRs mandat. Nettopp av den grunn ble Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid opprettet i 2012. Programmet har virket etter hensikten, og NMH har sikret seg en betydelig del av de tildelte midlene. Men rammene for programmet er begrensede, og står etter vår mening ikke i forhold til regjeringens ambisjon om langsiktig styrking av forskning.

Vi vet hvor vi står, vi vet hva som må gjøres, og vi jobber med saken.


Last ned hele årsrapporten 2015 som PDF

Årsrapporten 2015 inneholder styrets beretning, introduksjon til virksomheten og hovedtall, årets aktiviteter og resultater, styring og kontroll av virksomheten, vurdering av fremtidsutsikter og årsregnskap 2015.


Sist oppdatert: 9. juni 2016