Årsrapport 2016

Årsrapport for 2016 bærer preg av gode resultater og høy kvalitet. Vi har gode søkertall og et tilfredsstillende antall kvalifiserte søkere; vi er det foretrukne studiestedet blant norske søkere og opplever stadig økende interesse fra utenlandske studenter. NMH er en institusjon i medvind.

I løpet av året har vi lagt grunnlaget for en rekke prosesser som vil prege virksomheten i årene som kommer. Bl.a. er talentutviklingen styrket og det er satt i gang en omfattende revisjon av studieporteføljen. NMHs studenter og ansatte har gjennomført omlag 400 arrangementer i løpet av året. Dette er viktige praksisarenaer for studentene, og bidrar til god synlighet for institusjonen.

Prioriteringer

NMH er godt i gang med implementeringen av strategisk plan for 2015-2025. Ambisjonene for perioden 2015-2018 ligger til grunn for årlige tiltaksplaner.

Årets hovedprioritering innen utdanning er å videreutvikle studieporteføljen med bakgrunn i en vurdering av samfunnets behov. I tillegg skal nye strategier for digitale læringsformer og talentutvikling implementeres.

Studieprogrammene skal styrkes gjennom oppnevning av studieledere. Disse skal koordinere programmene på tvers av fagmiljøene, og vil få et særskilt ansvar for å ivareta studentenes perspektiv.

På FoU-området er hovedprioriteringen å fullføre, forankre og iverksette en samlet strategi for hele institusjonens FoU-virksomhet. Strategien skal bidra til mer systematisk bruk av våre ressurser og avklare hvordan disse kan bidra til institusjonens langsiktige mål.

Rekruttering

Tilgang på tilstrekkelig kvalifiserte søkere er en viktig forutsetning for å opprettholde kvaliteten i NMHs virksomhet. Rekrutteringen må gjenspeile samfunnets generelle behov for spesialisert kompetanse. Dette forutsetter et finstemt samspill mellom ulike ansvarsområder, fra grunnskolen og kulturskolen til spesialiserte musikktilbud på videregående nivå. NMH må kontinuerlig vurdere hvordan vi best ivaretar vår rolle i denne næringskjeden. Det er særlig viktig å vurdere hvordan vi kan legge til rette for rekruttering av nye studentgrupper gjennom studietilbud som treffer deres behov. Styret ønsker derfor den påbegynte gjennomgangen av studieporteføljen velkommen.

Kvalitet

NMHs kjennetegnes av en sterk kvalitetskultur, og styret støtter institusjonens innspill til regjeringens stortingsmelding om kvalitet høyere utdanning. Meldingens anbefalinger er i tråd med ambisjonen om å la studentens perspektiv være førende for vår utdanningskvalitet. Anbefalingene samsvarer også med andre kvalitetsfaktorer i vår strategi, som samspill, samhandling og dialog.

Internasjonalisering

NMHs posisjon som spesialisert utdanning legitimeres først og fremst i møtet med internasjonale krav. Internasjonalisering er derfor mer enn et honnørord eller en strategisk ambisjon; det er en standard våre resultater daglig måles opp mot, enten ved opptak av utenlandske studenter, konkurranse om attraktive fagpersoner, eller vurdering av eksamensresultater. Muligheten til å kalibrere denne standarden gjennom systematisk samarbeid med utenlandske partnerinstitusjoner er sentralt for den langsiktige utviklingen av vår utdanningskvalitet. Det er i denne sammenheng grunn til å framheve betydningen av CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education). Senteret gir oss mulighet til å stille nye spørsmål, prøve ut nye arbeidsformer og utvikle ny kompetanse i samspill mellom studenter og ansatte.

Liten og spesialisert

I kjølvannet av strukturreformen innen høyere utdanning framstår NMH som en liten og spesialisert institusjon i et landskap preget av store aktører. Dette er en posisjon vi er godt rustet til å håndtere i dag, men styret er oppmerksom på mulige utfordringer på lengre sikt. Det er for eksempel avgjørende å fortsatt ha tilgang til fellestjenester i sektoren. Det er også nødvendig å styrke nasjonale konkurransearenaer basert på kvalitet, og bevare autonomien og fleksibiliteten som ligger til grunn for vitenskapelige høgskoler.

Styret er kjent med den pågående mulighetsstudien for samarbeid mellom kunstutdanningene i Oslo. Det er viktig at eventuelle anbefalinger herfra må gi en reell faglig gevinst som ikke kan oppnås gjennom annet samarbeid. I denne sammenheng er det nødvendig å understreke behovet for å videreføre diskusjonen om arbeidsdeling og koordinering innen norsk musikkutdanning. På tross av god dialog og godt samarbeid, preges fagområdet fortsatt av overlappende tilbud og konkurranse om et begrenset antall søkere.  

Musikkutdanning er en ressurskrevende oppgave som krever betydelige investeringer, både fra felleskapet og fra særskilt talentfulle enkeltindivider. Men investeringen er ikke uten risiko: Den fordrer målrettet innsats over lang tid og en møysommelig utvikling av individuelle kvaliteter.

NMH forvalter i så måte et betydelig ansvar. Det er et ansvar vi mer enn noensinne føler oss godt rustet til å ivareta, på vegne av samfunnet og hver eneste av våre studenter.

 

Les eller last ned årsrapport 2016

Sist oppdatert: 15. mars 2017