Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 viser at året har vært preget av endringer, evalueringer og omorganiseringer. Vi befester vår posisjon som landets fremste musikkutdanning. Vi fortsetter å levere resultater på høyt nivå og retter i større grad enn tidligere blikket utover oss selv. NMH er en institusjon i bevegelse.

Last ned Årsrapporten 2017 (pdf)

Last ned Riksrevisjonens revisjon av NMHs årsregnskap 2017 (pdf 2Mb)   

Året har vært preget av endringer, evalueringer og omorganiseringer. Rektoratet går inn i en ny periode, med nytt styre og nye utvalg. Organisasjonsstrukturen er analysert og styrket med nye roller og mandater. Endringer i lover og forskrifter legger føringer for interne prioriteringer.

Årets rapport fra kvalitetssikringssystemet viser gode søkertall og godt opptaksnivå til de fleste studieprogram. Rapporten viser også at studentenes evaluering av eget studietilbud er overveiende positiv. Tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle emner og studier, og vil inngå som grunnlag for revisjonen av studieporteføljen.

Det ble i 2017 gjennomført en midtveisevaluering av CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving). Evalueringen konkluderte med en anbefaling om finansiering av en ny femårsperiode.

Etablering av en kunstnerisk doktorgrad har kommet i havn, og programmets første utlysning har skapt stor internasjonal interesse og et betydelig antall søkere.

Festivalen Lyden av Musikkhøgskolen i mars brakte studenter og ansatte i kontakt med nye publikumsgrupper og nye arenaer med mer enn 55 konserter over store deler av Oslo.

NMH er i ferd med å vokse ut av dagens lokaler. Økningen av studentaktive undervisningsformer, styrkingen av FoU-virksomheten og skjerpede krav til dokumentasjon og videreutvikling av administrative rutiner, setter dagens romkapasitet under press.

Studieporteføljen ved NMH må til enhver tid gjenspeile institusjonens vurdering av behovene i framtidens musikkliv. For å kvalitetssikre denne vurderingen, er det nødvendig å kartlegge musikklivets behov.

Den utdanningsfaglige kompetansen ved NMH skal styrkes gjennom å utvikle et pedagogisk videreutdanningstilbud. Tilbudet vil bygge på dagens høgskolepedagogiske basiskurs.

 

Sist oppdatert: 19. april 2018