Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 bærer preg av evaluering og planlegging. Den viser bredden og omfanget av dagens aktivitet og gir et innblikk i pågående strategiske prosesser. Årsrapporten tegner et bilde av en institusjon som trekker pusten, og gjør seg klar for framtiden.

Tre prosesser har satt aller størst preg på året: Utvikling av nye ambisjoner for NMHs strategiske plan (I Samspill – strategi 2025), gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK og inngåelse av en utviklingsavtale mellom NMH og Kunnskapsdepartementet. Diskusjoner om campusutvikling, forskningsstrategi og internasjonalisering har også spilt en sentral rolle, likeså revisjon av studieportefølje og utvikling av nye studietilbud. På hver sin måte har disse prosessene bidratt til å samle institusjonen gjennom fruktbare samtaler om verdier, veivalg og nødvendige prioriteringer

På utdanningsområdet har året vært preget av stor internasjonal aktivitet. NMH har stått sentralt i etableringen av et felleseuropeisk masterprogram i kammermusikk i samarbeid med European Chamber Music Academy (ECMA).
Gjennom Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) har NMH bidratt til å etablere Platform for Learning and Teaching in Music Performance Education (LATIMPE) i samarbeid med Association of European Conservatoires (AEC).

Gjennom opprettelsen av et eget ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid har NMH tatt et viktig skritt i retning av å styrke høgskolens forskningsprofil og sidestille våre to sentrale kunnskapsområder.

Det er gledelig å konstatere at innsatsen for å øke andelen eksternt finansierte forskningsprosjekter gir resultater. Prosjektet HOMESIDE, i regi av Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), er tildelt finansiering gjennom EU og prosjektet Extended Composition er tildelt midler fra Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Andre viktige resultater av FoU-virksomheten er vertskapet for Performance Studies Network Conference 2018, markeringen av 40 år med musikkterapiutdanning samt lansering av VIS, et nordisk fagfellevurdert tids-skrift for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Årsregnskapet viser tilfredsstillende økonomisk styring. Det er også i 2018 bal­anse mellom drift og grunnfinansiering. Utarbeidelse av en utviklingsavtale mellom NMH og Kunnskapsdepartementet har vært et sentralt tema gjennom året. Avtalen knytter an mot sentrale elementer i høgskolens strategiske plan for perioden 2015–2025 og er bygget opp rundt fire temaer: nasjonale utdanningsbehov og utvikling av studieporteføljen, kunst og vitenskap, undervisningskompetanse og campusutvikling.

 

Sist oppdatert: 7. mai 2019