Kunst og vitenskap i samspill

Kunst og vitenskap i samspill

NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er den faglige kjernen i vår virksomhet. I samspillet mellom kunst og vitenskap oppstår kunnskap og erkjennelser som utfordrer vår forståelse av musikken som kunstart og uttrykksform. FoU-virksomheten ved NMH skal støtte opp om dette samspillet, og sørge for at resultatene setter dagsorden for fremtidens musikkutdanning.

Samspillet mellom vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid vil være et sentralt tema i årene som kommer. NMH skal være en pådriver for denne utviklingen, i kraft av kompetanse, faglig bredde, erfaring og resultater.

Ambisjonene for 2015-2018 legger vekt på å utvikle en tydelig struktur for vår FoU-virksomhet, styrke faglig og administrativ FoU-kompetanse og stimulere til dialog på tvers av fagområder. Strategien oppfordrer også til aktiv formidling av våre FoU-resultater nasjonalt og internasjonalt. 

Hovedmål 2025

NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse

Ambisjoner 2018

FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå

NMHs FoU-ressurser skal brukes til å flytte kunnskapsfronten innen våre fagområder. Våre FoU-resultater skal være internasjonalt anerkjente og bidra til å utvikle den musikkfaglige diskursen.

FoU-resultater formidles på sentrale arenaer

Vi skal styrke den eksterne formidlingen av NMHs FoU-virksomhet, og stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale arenaer.

FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap

Vi skal fremme prosjekter hvor samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser står sentralt. Vi skal prioritere faglige møteplasser som fremmer dialog på tvers av etablerte fagområder, preget av respekt, nysgjerrighet og evne til kritisk refleksjon.

FoU-virksomheten er planmessig og systematisk

FoU-ressursene skal brukes planmessig og systematisk for å nå våre strategiske mål. Vi skal utvide grunnlaget for ekstern FoU-finansiering og øke kompetansen i prosjektutvikling og prosjektledelse.

Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og dynamiske miljøer

NMHs FoU-virksomhet skal ha en organisering og struktur som bidrar til fleksibel og dynamisk bruk av ressursene. Vi skal bygge strukturer som klargjør roller, ansvar og fullmakter. Vi skal styrke samarbeidet med eksterne fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet

Vi skal ta i bruk den faglige ressurs stipendiatene representerer. Vi skal styrke stipendiatenes tilhørighet i fagmiljøet, og samspillet mellom ulike programmer. Vi skal bruke stipendiatstillingene strategisk til å styrke prioriterte fagområder og større FoU-prosjekter.

Sist oppdatert: 5. november 2014