Vilje til samspill – innledning

Strategien beskriver fem hovedtemaer. Hver av dem med et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole grunnlagt i 1973, med røtter tilbake til Musikkonservatoriet i Oslo fra 1883. Med et bredt studietilbud basert på utøvende, skapende, pedagogiske og vitenskapelige disipliner, er høgskolen i dag Norges ledende institusjon for høyere utdanning i musikk.

Et høykompetent fagfellesskap med strenge krav til kvalitet og kunstnerisk eksellense, sikrer denne posisjonen. NMHs faglige identitet bygger på samvirket mellom praksis og teori, og dialogen mellom kunnskap, erfaring og refleksjon.

Grunntonen i denne dialogen etableres gjennom samspill, og samspill er derfor et gjennomgående motiv i NMHs strategi. Det er i samspillet mellom NMHs kompetanse og studentens identitet at faglig selvstendighet utvikles; det er i samspillet mellom kunstnerisk og vitenskapelig kunnskap at ny innsikt oppstår. Samspillet mellom kollegaer gjør sterke fagmiljøer tydeligere, og utviklingen av en sterk organisasjon krever samspill for å oppnå felles mål. Vilje til samspill kjennetegner en lyttende institusjon, til stede i sin samtid og i aktiv dialog med omverdenen.

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak. Sammen med strategien utgjør disse årsplanene NMHs viktigste styringsverktøy.

Temaene gjenspeiler strukturen i NMHs samfunnsoppdrag: Studenten i front beskriver målene for vår utdanningsvirksomhet, Kunst og vitenskap i samspill angir kursen for forskning og utviklingsarbeid, Sterke fagmiljøer og Kultur for samhandling handler om de faglige og kulturelle rammene vi må ha for å lykkes, og I dialog med omverdenen slår fast betydningen av å dele kunnskap og søke fornyelse utenfor egne rekker.

Strategien er ikke statisk. Den angir retningen mot 2025, med rom for justeringer og nye veivalg. Ferske ambisjoner skal formuleres innen 2018 i lys av de muligheter og utfordringer vi står overfor da.

Mitt ønske er at dette dokumentet bidrar til å styrke NMH som en levende institusjon, i dialog med tradisjonen og i samspill med sin tid.

Peter Tornquist
rektor

Sist oppdatert: 1. desember 2014