Generell studiekompetanse

For opptak til bachelorstudier ved Norges musikkhøgskole stilles det, i tillegg til krav om musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter, også krav til generell studiekompetanse. Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på er å fullføre og bestå treårig videregående skole.

Har du ikke bestått treårig videregående skole kan du lese mer om andre muligheter for å oppnå generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse (se under). Se også avsnittene om realkompetanse, generell studiekompetanse for nordiske søkere og generell studiekompetanse for utenlandske søkere.

NB! Søkere til Norges musikkhøgskole rangeres aldri etter skole-/konkurransepoeng, men etter kvalifikasjoner som normalt bedømmes gjennom opptaksprøver.

Unntak for søkere til utøvende og skapende studier

Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere til kandidatstudiene i utøving, kirkemusikk, dirigering, komposisjon og det frie kandidatstudiet. Tilsvarende unntak kan gjøres for årsenheten Kirkemusikk I og pianostemmerutdanningen.

Dersom det skal gjøres unntak, må søkeren ha gjennomført og bestått følgende fag fra videregående opplæring:

  • norsk 393 timer
  • engelsk 140 timer
  • matematikk 224 timer
  • naturfag 140 timer
  • samfunnsfag 84 timer
  • historie 140 timer

Fagene er oppgitt med samlet omfang i timer (60 minutters enheter). Fagene må være bestått med karakteren 2 eller bedre.

Realkompetanse

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan få behandlet sin søknad på bakgrunn av realkompetanse alene. Denne vurderes gjennom studiets ordinære opptaksprøver, og ikke på bakgrunn av tidligere utdanning.  

For opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk gjennomføres i tillegg en skriftlig prøve basert på en forelagt tekst for å vurdere søkerens evne til å oppfatte en tekst og til å formulere seg skriftlig.

For opptak til det frie kandidatstudiet vurderes i det enkelte tilfelle behovet for skriftlig tilleggsprøve.

Nordisk utdanning

Nordisk 3-årig videregående utdanning som kvalifiserer for opptak til universiteter og høyskoler i hjemlandet, gir generell studiekompetanse.

Annen utenlandsk utdanning

Søkere med annen utenlandsk utdanning må dokumentere utdanning tilsvarende norsk videregående skole. NOKUT har fastsatt krav for de enkelte landene i GSU-lista, inkludert krav til engelske språkkunnskaper.

Norges musikkhøgskole har egne krav til kunnskaper i norsk og engelsk språk for de ulike studieprogrammene.

Sist oppdatert: 26. september 2017