Søknad og opptaksprøver - Masterstudiet i komposisjon, jazzkomposisjon og filmmusikkomposisjon

Søknadsfrist

15. desember
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (18.-22. februar 2019), med hjemmeoppgaver i forkant

Om studieprogrammet

Masterstudiet i komposisjon

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
 • Bilde av deg selv

NB! Du skal ikke laste opp noen komposisjoner på dette tidspunktet. Disse skal sendes inn senere sammen med hjemmeoppgavene.

Opptak til ulike spesialiseringer

Vær oppmerksom på at hver spesialisering har egne hjemmeoppgaver og opptaksprøver.

Opptak til komposisjon

For søkere til komposisjon består opptaksprøven av fem hjemmeoppgaver, samt opptaksprøve og samtale med juryen ved Norges musikkhøgskole.

Søkere som ikke har grunnutdanning i komposisjon fra Norges musikkhøgskole skal i tillegg ha:

Hjemmeoppgaver

Oppgavene sendes ut i begynnelsen av januar og skal returneres elektronisk innen en gitt frist på ca. 4 uker. Alle vedlegg, partiturer og lydfiler skal lastes opp i SøknadsWeb.

Kun søkere som får godkjent sine hjemmeoppgaver kalles inn til praktiske prøver.

I hjemmeoppgavene skal du vise:

 • evne til skapende kunstnerisk uttrykk
 • et teoretisk og håndverksmessig fundament
 • motivasjon for innlæring av nye teknikker
 • motivasjon for videreutvikling av ditt kunstneriske språk

a) Komposisjonsoppgave

 • Skriv et stykke (varighet 3-5 min) for en besetning som vil bli oppgitt. Det skal skrives for de oppgitte instrumenter (bruk av ekstrainstrumenter, forsterkning eller andre avvik aksepteres ikke). Partituret skal lastes opp i SøknadsWeb i PDF-format.
 • Gjør rede for komposisjonen i en kort analyse.

Hvis du i dine studier ønsker å vektlegge elektroakustisk komposisjon  ber vi deg se bort fra de ovenstående oppgave. Velg i stedet følgende oppgave:

Skriv et stykke for enten

 • et blandet verk for elektronikk og instrumenter, eller live electronics

eller

 • en ren elektroakustisk komposisjon uten instrumenter. Eventuelle instrumenter må velges innenfor en besetning som vil bli oppgitt.

b) Beskrivelse av ønsket masterarbeid

Send inn en gjennomarbeidet beskrivelse av masterarbeidet du ønsker å gjennomføre i løpet av to års studier. Beskrivelsen skal inneholde en redegjørelse for arbeidets sentrale problemstilling, en avgrensing av emnet, samt en tidsplan for arbeidets gjennomføring. Beskrivelsen skal ha et omfang på 2000 til 6000 tegn og framlegges på norsk eller engelsk.

c) Dokumentasjon av søkerens kunstneriske virke

Du skal legge fram inntil fem egne komposisjoner som viser ditt kunstneriske arbeid innenfor minst tre sjangere. Med ”sjangere” forstås for eksempel elektroakustisk musikk, musikk for soloinstrument, vokalmusikk, kammermusikk, verk for større ensembler, orkestermusikk, kormusikk eller musikkdramatikk herunder også performancekunst.

Alle verker skal være dokumentert som lyd, enten i form av et opptak eller i digital realisering (MIDI etc.). Der det finnes partitur skal dette også sendes inn. Partiturer skal sendes som (kombinerte) pdf-filer. Lydfiler skal være i mp3-format. Alt skal lastes opp i SøknadsWeb.

Du skal legge ved en beskrivelse som angir filnavn og følgende informasjon:

 • komponistens (søkerens) navn
 • verkets tittel
 • komposisjonsår
 • anslått varighet
 • instrumentangivelser

d) Liste over samtlige komposisjoner søkeren har komponert

Listen skal inneholde verktittel, komposisjonsår, anslått varighet samt besetning.

e) Skriftlig redegjørelse for søkerens motivasjon

Den skriftlig formulerte motivasjonen forventes å inneholde et forsøk på å karakterisere deg selv i forhold til samtidens kunstmusikalske virkelighet. Den skal ha et omfang på mindre enn 1000 tegn.

Opptaksprøver på Norges musikkhøgskole (uke 8)

a) Innstudering og fremføring av komposisjonsoppgaven

Du får et studentensemble til disposisjon i 30 minutter. På den tiden skal du dirigere/instruere komposisjonsoppgaven (oppgave a) ), som skal framføres i sin helhet ved slutten av prøven. OBS! Du må selv produsere stemmeutskrifter som sendes Musikkhøgskolen på e-post en uke før opptaksuken. Du må også selv ta med partitur til denne prøven.

b) Samtale med jury

Du innkalles til en samtale som tar utgangspunkt i det innsendte materialet. Du forventes å kunne sette dine verker i perspektiv i en estetisk/stilistisk sammenheng, der du også gir til kjenne grunnleggende kunnskap om musikk de siste 70 år. Videre kan du bli spurt om notasjonsmessige og spilletekniske problemstillinger.

Det skriftlige masterarbeidet diskuteres med utgangspunkt i den innsendte beskrivelsen. Her må du framvise kunnskap om tilsvarende relevante synsvinkler, herunder også spesielt musikkteoretiske.

> Gå til toppen

Opptak til jazzkomposisjon for større ensembler

For søkere til spesialisering i jazzkomposisjon for større ensembler består opptaksprøven av fire hjemmeoppgaver. Søkeren kan også bli innkalt til en samtale med juryen.

Hjemmeoppgaver

De fire hjemmeoppgavene skal leveres elektronisk innen 4. februar. Alle vedlegg, partiturer og lydfiler skal lastes opp i SøknadsWeb.

Kun søkere som får godkjent sine hjemmeoppgaver kalles inn til praktiske prøver.

I hjemmeoppgavene skal du vise

 • evne til skapende kunstnerisk uttrykk
 • et teoretisk og håndverksmessig fundament
 • motivasjon for innlæring av nye teknikker
 • motivasjon for videreutvikling av ditt kunstneriske språk

a) Beskrivelse av ønsket masterarbeid

Send inn en gjennomarbeidet beskrivelse av masterarbeidet du ønsker å gjennomføre i løpet av to års studier. Beskrivelsen skal inneholde en redegjørelse for arbeidets sentrale problemstilling, en avgrensing av emnet, samt en tidsplan for arbeidets gjennomføring. Beskrivelsen skal ha et omfang på 2000 til 6000 tegn og framlegges på norsk eller engelsk.

b) Dokumentasjon av søkerens kunstneriske virke

Du skal legge fram inntil fem egne komposisjoner som viser ditt kunstneriske arbeid innenfor sjangeren.

Alle opplastede verker skal være dokumentert som lyd, enten i form av et opptak eller i digital realisering (MIDI etc.). Der det finnes partitur skal dette også sendes inn. Partiturer skal lastes opp som (kombinerte) pdf-filer. Lydfiler skal være i mp3-format.

Du skal legge ved en beskrivelse som angir filnavn og følgende informasjon:

 • komponistens (søkerens) navn
 • verkets tittel
 • komposisjonsår
 • anslått varighet
 • instrumentangivelser

c) Liste over samtlige komposisjoner søkeren har komponert

Listen skal inneholde verktittel, komposisjonsår, anslått varighet samt besetning.

d) Skriftlig redegjørelse for søkerens motivasjon

En skriftlig framstilling av din motivasjon for opptak til mastergradsstudiet skal vedlegges innsendingen. Framstillingen skal ha et omfang på mindre enn 1000 tegn.

Samtale med jury

Du kan innkalles til en samtale som tar utgangspunkt i det innsendte materialet. Dette foregår i uke 8 på Norges musikkhøgskole

Opptak til filmmusikkomposisjon

For søkere til spesialisering i filmmusikkomposisjon består opptaksprøven av innsendt materiale, samt opptaksprøve og samtale med juryen ved Norges musikkhøgskole. 

Hjemmeoppgaver

Oppgavene sendes ut i begynnelsen av januar og skal returneres elektronisk innen en gitt frist på ca. 4 uker. Alle vedlegg, partiturer og lydfiler skal lastes opp i SøknadsWeb.

I hjemmeoppgavene skal du vise

 • evne til skapende kunstnerisk uttrykk
 • teoretisk og håndverksmessig fundament
 • motivasjon for innlæring av nye teknikker
 • motivasjon for utvikling av ditt kunstneriske språk

a) Komposisjonsoppgave

Du skal skrive et stykke (varighet 3-5 min.) som musikalsk tar utgangspunkt i ett av tre stillbilder/fotografier. Stykket kan realiseres på flere måter:

 • Du kan skrive et stykke for en besetning som blir oppgitt, men kan selv velge hvor mange av de akustiske instrumentene du ønsker å benytte. Disse musikerne vil være tilgjengelige ved opptaksprøven og kandidaten vil selv måtte stå for innstuderingen av verket.

eller

 • Du kan skrive et stykke som kan inkludere eller kun bestå av, elektronisk produsert musikk og/eller konkrete lyder (sampling). Kandidaten kan levere et ferdig produsert lydspor til avspilling ved opptaksprøven. Dette lydsporet skal lastes opp i SøknadsWeb i MP3-format.

b) Dokumentasjon av søkerens kunstneriske virke

Du skal legge fram inntil fem egne komposisjoner som viser ditt kunstneriske arbeid innenfor minst tre sjangere. Med ”sjangere” menes for eksempel elektroakustisk musikk, musikk for soloinstrument, vokalmusikk, kammermusikk, verk for større ensembler, orkestermusikk, kormusikk eller musikkdramatikk herunder også performancekunst.

Verkene lastes opp i relevant form som mp3-filer (hvis det er lydfestet), og partitur (unntak for elektroakustisk musikk). Partiturene skal være i pdf-format (enkeltsider kombineres i en fil). Alle filer skal lastes opp i SøknadsWeb.

Du skal legge ved en beskrivelse som angir filnavn og følgende informasjon:

 • komponistens (søkerens) navn
 • verkets tittel
 • komposisjonsår
 • anslått varighet
 • instrumentangivelser

c) Liste over samtlige komposisjoner søkeren har komponert

Listen skal inneholde verktittel, komposisjonsår, anslått varighet samt besetning.

d) Skriftlig redegjørelse for søkerens motivasjon og planer for masterarbeidet

En skriftlig framstilling av din motivasjon for opptak til mastergradsstudiet skal vedlegges innsendingen. Her skal du beskrive hva du ønsker å få ut av mastergradsstudiet og i tillegg gi en kort beskrivelse av dine ideer for masterarbeidet. Dette sendes som eget dokument og skal ha et omfang på 2000 - 6000 tegn.

Opptaksprøver på Norges musikkhøgskole (uke 8)

a) Dirigering/innstudering eller avspilling av komposisjonsoppgaven

Du får et studentensemble til disposisjon i 1/2 time. På den tiden skal du dirigere/instruere komposisjonsoppgaven (hjemmeoppgave 1) som framføres i sin helhet ved slutten av prøven. OBS! Du må selv produsere stemmeutskrifter som sendes Musikkhøgskolen en uke før opptaksuken. Du må også selv ta med partitur til denne prøven.Du kan også velge å levere et ferdig produsert lydspor til avspilling ved opptaksprøven.

b) Samtale med jury

Du innkalles til en samtale som tar utgangspunkt i det innsendte materialet. Du forventes å kunne sette dine verker i perspektiv i en estetisk/stilistisk sammenheng, der du også gir til kjenne grunnleggende kunnskap om musikk de siste 70 år. Videre kan du bli spurt om notasjonsmessige og spilletekniske problemstillinger. Det skriftlige masterarbeidet diskuteres med utgangspunkt i den innsendte beskrivelsen. Her må du framvise kunnskap om tilsvarende relevante synsvinkler, herunder også spesielt musikkteoretiske. Ved opptak til filmkomposisjon vil en utdypning av relasjonen mellom musikk og visuelle bilder bli vektlagt.

> Til toppen

Sist oppdatert: 9. oktober 2018