Mal for prosjektbeskrivelse: Mastergradsstudiet i musikkterapi

Du skal skrive en prosjektbeskrivelse på tre til fire sider (inkludert litteraturliste) som du laster opp i Søknadsweb innen 15. desember. Denne beskrivelsen skal gjøre rede for tema for masteroppgaven, synliggjøre problemstilling, valg av forskningsmetode, tidsplan og sentral litteratur.

Male for beskrivelsen

1. Arbeidstittel
 

2. Beskrivelse av emneområde

Her kan du gjøre rede for emnevalget. Det vil si hvorfor du er interessert i temaet, og hvilket område temaet befinner seg innenfor (f.eks. barn på sykehus, musikkterapi med flyktninger ol.). I enkelte tilfeller vil masteroppgaven kunne ses som en fortsettelse av prosjektoppgaven ved studiet Musikk og helse.

3. Foreløpig problemformulering

Her gjengir du kort fokus for emnet ditt, gjerne med hypoteser og arbeidsspørsmål.

4. Relevant teori

Her kan du si noe om hvilke teoretiske retninger du tenker å forholde deg til. Eventuelt kan du si litt om hvilke bøker du tenker vil være relevante, og hva i denne litteraturen som er særlig viktig i forhold til ditt emnevalg.

5. Metodiske overveielser

Her kan du si noe om hvordan du har tenkt å samle informasjon om emnet ditt (f.eks. intervju, deltakende observasjon eller lyd/video-opptak fra praksis, teoristudium og lignende). Dersom du tenker å forholde deg til eksterne samarbeidspartnere, er det aktuelt å kommentere det her. Si gjerne også litt om hvordan du vil forholde deg til dataene når de er samlet inn (f. eks. etiske refleksjoner).

6. Litteraturliste

Her skriver du opp litteratur du tenker er særlig relevant å lese i forhold prosjektet ditt.

7. Tidsplan

Her kan du si noe om når du ønsker å gjennomføre de ulike delene i prosjektet ditt. For eksempel om du vil lese litteratur først, eller om det vil være naturlig å samle data først.

9. Ønske om veileder

Her kan du føre opp ønske om veileder, men det er Musikkhøgskolen som foretar den endelige tildeling av veileder.

Sist oppdatert: 14. oktober 2019