Mal for prosjektbeskrivelse: mastergradsstudiet i utøving med teoretisk fordypning

Du skal skrive en prosjektbeskrivelse på 2-3 sider (800-1200 ord) som du laster opp i SøknadsWeb innen 15. desember. I prosjektbeskrivelsen skal du gjøre rede for ideer til innhold i masterarbeidet. Søkere kan ta utgangspunkt i egen utøving og interesse for et kunstnerisk felt. Dette kan ensempelvis være et avgrenset repertoar, en epoke, et musikalsk miljø eller en interesse for ulike sider ved kreativt musikalsk arbeid som kan belyses gjennom performance studies, oppføringspraksis, musikkestetikk eller annet. 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

1. Arbeidstittel

2. Beskrivelse av emneområde

Her kan du gjøre rede for emnevalget. Det vil si hvorfor du er interessert i temaet, og hvilket område temaet befinner seg innenfor 

3. Foreløpig problemformulering

Her gjengir du kort fokus for emnet ditt, gjerne med hypoteser og arbeidsspørsmål.

4. Refleksjoner om arbeidsmåte

Her kan du si noe om hvordan du har tenkt å samle informasjon om emnet ditt. Si gjerne også litt om hvordan du vil bearbeide informasjonen når den er samlet inn.

5. Kildemateriale

Her skriver du opp litteratur du tenker er særlig relevant å lese i forhold prosjektet ditt.

6. Dokumentasjon av arbeid

Her kan du skrive hvordan du tenker at arbeidet med fordypningsemnet skal dokumenteres. Er det skriftlige arbeid f.eks. supplert med lydopptak, video eller liknende? 
 

 

Sist oppdatert: 9. oktober 2018