Mangfold og likestilling ved NMH

Alle studenter har rett til et trygt og godt studiemiljø. Derfor har Musikkhøgskolen nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering, og har et utvalg som jobber for mangfold og likestilling.

Det er en viktig del av likestillingsarbeidet å sørge for at mennesker – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

NMH har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget skal være en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider blant annet med Studentutvalget (SUT) om dette.

Utvalg for mangfold og likestillings tiltak høsten 2018

  • Besøkt ledermøte, alle fagseksjonene og administrasjonen for å snakke om likestilling, hva hver enkelt seksjon kan gjøre og tilby hjelp for å bedre likestillingen i seksjonen. F.eks. bevisstgjøre valgene de tar mht. å hyre inn gjestelærere, timelærere, sensorer, osv.
  • Kartlegger kjønnsforskjeller i forbindelse med gjestelærere, jurymedlemmer og sensorer.  Kartlegging danner utgangspunkt for senere tiltak. Et av tiltakene er at NMH skal rapportere på dette.
  • Laget en handlingsplanskisse med hovedtema for hvert år. Presentert den for styret mars 2018.
  • Laget en ny plan for rapportering. Den deler opp det skal rapporters på hver år, og hva som skal være satsingsområder i 2018, 2019 og 2020. Planen skal presenteres for styret, ledelsen og inkorporeres i årsrapporten.
  • Deltatt på og tatt initiativ til debattmøter i samarbeid med studentene. Et nytt møte om resultatene fra kartleggingen om seksuell trakassering planlegges i høst.
  • Representert NMH i ulike fora: Balansekunst, konferanser om likestilling i Bergen (nettverkskonferansen) og Tromsø («Music and Gender»), Kritikerlaget, m.m.
  • Samarbeidet med studieseksjonen om informasjon om varsling og hva som er NMHs holdning til trakassering og urettferdig behandling.
  • Tydeligere informasjon om NMHs holdning til likestilling, mangfold, nulltoleranse ved trakassering osv til studenter.
  • Planlegger en fellesdag for alle ansatte i 2019 med likestilling som tema.

Nulltoleranse mot mobbing og trakassering

Musikkhøgskolen har nulltoleranse mot alle former for mobbing og trakassering. Du skal alltid få utvikle deg i trygge omgivelser, og stole på at alle ansatte vil ditt beste.

Si fra

Dersom du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold på NMH, skal du ikke være redd for å melde fra. Det er trygt å varsle, og du kan være sikker på at saken følges opp. Det går også an å varsle anonymt. 

Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til din studentkontakt.

Kontakt

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Studentkontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studentkontakt.

Sist oppdatert: 5. oktober 2018