Mangfold og likestilling ved NMH

Alle studenter har rett til et trygt og godt studiemiljø. Derfor har Musikkhøgskolen nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering, og har et utvalg som jobber for mangfold og likestilling.

Det er en viktig del av likestillingsarbeidet å sørge for at mennesker – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

NMH har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget skal være en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider blant annet med Studentutvalget (SUT) om dette.

Dette jobber utvalg for mangfold med

  • Bevisstgjøring og debatt: Besøker seksjoner og snakker om likestilling, hva hver enkelt seksjon kan gjøre og tilby hjelp for å bedre likestillingen. Deltar og initierer i debatter på NMH.
  • Innhenter faktagrunnlag: Kartlegger kjønnsforskjeller i forbindelse med gjestelærere, jurymedlemmer og sensorer. NMH rapporterer på dette, og kartlegging danner utgangspunkt for senere tiltak.
  • Representasjon og kompetanseutvikling: Representert NMH i ulike fora: Balansekunst, konferanser om likestilling.
  • Vaktbikkje: Jobber for at NMH skal være tydelig i holdning til likestilling, mangfold, nulltoleranse ved trakassering osv.

Nulltoleranse mot mobbing og trakassering

Musikkhøgskolen har nulltoleranse mot alle former for mobbing og trakassering. Du skal alltid få utvikle deg i trygge omgivelser, og stole på at alle ansatte vil ditt beste.

Si fra

Dersom du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold på NMH, skal du ikke være redd for å melde fra. Det er trygt å varsle, og du kan være sikker på at saken følges opp. Det går også an å varsle anonymt. 

Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til din studentkontakt.

Kontakt

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Bilde av studentkontaktene høst 2019-2.jpg
Studentkontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studentkontakt.

Sist oppdatert: 5. oktober 2019