Et stramt budsjett

Vi legger nå siste hånd på budsjettet for 2020. Dette er et strammere budsjett enn i år, med mindre rom for nye prosjekter, stillinger og tiltak enn det vi har vært vant til.

Vi har lenge visst at 2020 kom til å bli stramt.

Prognosene har pekt på en jevn utvikling frem mot 2019 og en svak tilbakegang deretter. Forklaringen har ligget i naturlige svingninger av studiepoeng, prosjekter og ekstern finansiering. Utslagene har ikke vært så store. Noen millioner, pluss eller minus. Stramt nok, men ikke verre enn at det kan hentes året etter.

Og ser man på tallene for 2020 er det lett å bli forledet. Inntektene er nemlig høyere enn noensinne (nesten 310 millioner) og utviklingen av nye prosjekter tilsier at de vil fortsette å øke også i årene som kommer. Det er altså fortsatt god vind i seilene.

Problemet ligger i at utgiftene øker enda mer enn inntektene. Lønnsbudsjettet for neste år er 12 millioner kroner høyere enn i år. Utgifter til husleie og strøm spiser nesten en femtedel av budsjettet. Og mangelen på areal gjør at vi må ut på et dyrt leiemarked. Summen av alt dette er at gapet mellom utgifter og inntekter for 2020 er på godt over 20 millioner kroner.

Da sier det seg selv at noe må gjøres. Vi må se på våre kostnader og finne ut hva som kan gjøres annerledes. Vi må se på hvordan våre ambisjoner kan tilpasses de faktiske rammene vi har. Vi må se på aktiviteten og finne bedre måter å løse oppgavene på.

Derfor foreslår vi en rekke tiltak i budsjettet for 2020 som vil bidra til å få regnskapet i balanse. Enkelte av tiltakene vil merkes mer enn andre, men samlet skal de sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter. Tiltakene vil gi oss tid til å utrede mer bærekraftige løsninger for å balansere vekst og økonomi.

Men først må vi bremse litt på farten for å ikke miste styringen.

Hvordan havnet vi her?

Det er fem forklaringer til at NMH går et tøft år i møte:

 1. Produksjonen av studiepoeng var lavere i 2018 enn tidligere år. Dette fører til at inntektene for 2020 er ca. 10 millioner mindre enn i år.
 2. Regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) videreføres i 2020 med et nytt kutt på 0,5%. Samlet sett har reformen påført NMH en inntektsreduksjon på 9,9 millioner, uten noen synlige bevis på verken avbyråkratisering eller effektivisering.
 3. Leie av kontorer i Furuholmen-gården vil koste 3 millioner årlig, og vi regner med økte kostnader for leie av eksterne prøve- og konsertlokaler. I tillegg kommer utgifter på ca. 2 millioner til den pågående Statsbygg-utredningen. Alle disse kostnader må dekkes over NMHs budsjett.
 4. Økt aktivitet skaper økte utgifter – de siste årenes økning av prosjekter finansiert med eksterne midler er både gledelig og ønskelig. Men økningen fører også til at våre ressurser strekkes maksimalt og til at kostnader for vikarer, timelærere og prosjektmedarbeidere øker.
 5. Utgiftene til lønn har økt raskere enn forutsatt. Dette er en kombinasjon av lønnsutvikling, lokale oppgjør, overlapp i stillinger og økt tilsetting i stillinger med fast FoU-ressurs.

Hver for seg er disse årsakene fullt mulige å håndtere. Det er når de inntreffer samtidig at situasjonen blir vanskeligere. Det er dette som skjer i 2020 og som bidrar til at gapet mellom inntekter og utgifter blir så stort.

Det er for øvrig ikke en situasjon vi er alene om. NTNU varsler kutt på 80 millioner kroner til neste år, mens UiO melder om kutt tilsvarende 150 stillinger.

Hvor skal vi spare?

Utgiftene for 2020 er foreslått redusert med i gjennomsnitt rundt 20% prosent sammenlignet med årets budsjett. Innsparingene er fordelt over alle deler av virksomheten, men det er tatt høyde for at allerede planlagt aktivitet stort sett skal kunne gjennomføres som avtalt.

Studier

Det er foreslått innsparinger i den praktiske gjennomføringen av studentopptak, eksamen og kvalitetsutvikling. Det er også foreslått innsparinger på reiser, internasjonalisering, kammermusikk og ensembler. Budsjettet til timelærere og gjestelærere blir lavere enn i år.

FoU

Det foreslås innsparinger innen formidling og disputaser. Driftsmidler til CEMPE, FoU-sentrene og forskerutdanninger blir også berørt. Fordelingen av ekstra FoU-ressurser videreføres, men rammen til fordeling blir mindre enn tidligere.

Bibliotek

Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser innsparingene vil ha for biblioteket, men det kan bli nødvendig å redusere noe på tilbudet, særlig med tanke på nye innkjøp og åpningstider.

Reiser

Det foreslås å begrense antall reiser for ledelsen, administrasjonen, FoU-sentrene, faglig ansatte og studenter (studieturer). Dette tiltaket er ikke bare begrunnet i budsjettsituasjonen, det er også en del av NMHs klima- og miljøstrategi.

Stillinger

Det er foreslått å begrense nyansettelser og vurdere om allerede utlyste stillinger skal trekkes tilbake. Fagmiljøer berørt av dette er allerede informert.

Konserter

Innsparingene på dette området vil innebære lavere støtte til interne arrangementer og noe redusert bruk av arrangementsverter. Budsjettet for leie av eksterne konsertlokaler blir litt lavere enn i år, likeså utgiftene til lyd og lys.

Drift og utstyr

Innsparingene vil ha effekt for nyanskaffelser av instrumenter, mens nødvendig vedlikehold opprettholdes. Det er også foreslått å redusere utgifter til drift, kopiering, porto og kontorutstyr.

Annet

Det er foreslått å redusere utgifter til konsulenter, trykksaker, annonser, bevertning og ekstern representasjon.

Er noen områder skjermet fra kutt?

Selv om innsparingene berører store deler av vår virksomhet, er det viktig å huske på at det aller meste går som planlagt:

 • Undervisning i alle hoved- og støtteemner blir uendret.
 • Alle forskningsprosjekter og stipendiatprosjekter videreføres, og nye prosjekter ønskes velkommen.
 • Opptak av nye studenter gjennomføres som planlagt.
 • Lyden av musikkhøgskolen gjennomføres i uke 12 innenfor vedtatt budsjett.
 • Utvikling av nye nettsider fortsetter i henhold til tidsplanen, med lansering høsten 2020.

Blir det nye kutt fremover?

Utgiftene for 2020 er fortsatt større enn inntektene, men vi har grunn til å tro at budsjettet vil være i balanse fra 2021. For at det skal skje må vi se nærmere på hvordan utgiftene kan reduseres på sikt. Noen tiltak vi vurderer er å:

 • øke studiepoengproduksjon gjennom raskere gjennomstrømning, endringer i eksamensordning, økt opptak til videreutdanning, osv.
 • gjennomgå studietilbudet og vurdere antall studieplasser knyttet til hvert program
 • gjennomgå ressursbruken knyttet til valgemner
 • begrense antall prosjektstillinger og redusere ledighet i faglige stillinger
 • vurdere undervisningstimetallet

Denne listen er verken uttømmende eller fastspikret, men gir en pekepinn på hva vi vil jobbe med fremover. Alle tiltak blir selvsagt gjenstand for grundig utredning, saksbehandling og involvering før eventuelle vedtak skal fattes.

Hva skjer videre? Hvem kan jeg spørre?

Forslaget til budsjett blir behandlet av styret torsdag 5. desember (sakspapirer tigjengelig én uke i forkant). Før det skal saken diskuteres med tillitsvalgte i samarbeidsutvalget. Eventuelle endringer blir innarbeidet i det endelige budsjettet som trer i kraft fra nyttår. Rektoratet og administrasjonen legger opp til tett budsjettoppfølging gjennom hele året.

Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du har spørsmål til budsjettforslaget. Spørsmål kan også rettes direkte til rektor Peter Tornquist eller direktør Tove Blix.

imported-image

Peter Tornquist

Rektor

Komposisjon

imported-image

Tove Tvedt Blix

Direktør
Sist oppdatert: 18. november 2019