Komiteer og utvalg

Her finner du alle råd, komiteer og utvalg ved NMH. Går du inn på hvert enkelt kan du se møtereferater, medlemmer og annen informasjon.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Studentutvalget (SUT) 2019–2020

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet skal identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, utarbeide strategi, vurdere tiltak, gi råd om nyskapning, entreprenørskap og praksisordninger.

Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Biblioteksutvalget

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Ansettelsesutvalget og tilsettingrådet

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger.

Tilsettingsrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.