Styret ved Noregs musikkhøgskole

Styret er Norges musikkhøgskoles øvste organ.

Styret har 11 styremedlemar.

4 kunstnerleg/vitskapleg tilsette (inkludert rektor), 2 studentar, 1 teknisk-administrativt tilsett og 4 eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet. Styret sine oppgåver er fastsett i Lov om universitet og høgskoler.

Rektor er leiar av styret og er delegert fullmakt for å ta vare på den overordna ledinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsatt eigen instruks for rektor og leiinga.

Leiter du etter informasjon om hovedutvalgsmøter, strategiske planer, handlingsplaner etc., finn du det på sida om organisasjon.

Sist oppdatert: 11. mars 2019