Instruks for den daglige ledelsen ved Norges musikkhøgskole

Rektor, prorektor og direktørens instruks ble revidert og vedtatt på styremøte 5. februar 2010. Instruksen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven og basert på hva tilsvarende institusjoner har.

I henhold til UH-loven er det i hovedsak to modeller for styring i sektoren: Enhetlig og todelt ledelse. Musikkhøgskolen har todelt ledelse. På institusjoner med todelt ledelse er normalt rektor også styreleder. Både direktør og rektor er ansvarlige for høgskolens daglige ledelse, men rektor har det overordnede ansvar for den samlede faglige virksom heten, mens direktør er ansvarlig for den samlede administrative virksomheten.

Instruks – rektor

Rektors overordnede ansvar er beskrevet i universitets- og høyskolelovens § 10-1: 

Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg.

Rektor skal bidra til å ivareta styrets ansvar for å ”trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen”, jf universitets og høyskolelovens § 9-2 (1).

Rektor skal på vegne av styret særlig bidra til å ivareta styrets ansvar ”for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet”, jf lovens § 9-1 (1) og skal aktivt følge opp kvalitetssvikt.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Rektor er styrets leder og har sammen med direktøren ansvaret for høgskolens daglige ledelse.
 • Rektor skal sammen med styret sørge for at mål og resultatkrav følges opp.
 • Rektor skal se til at høgskolens strategier og mål blir implementert i organisasjonen.
 • Rektor skal lede og utvikle den samlede utdannings-, FoU- og formidlingsvirksomheten ved høgskolen ved regelmessig kontakt og dialog med lederne av de sentrale utvalgene (Studieutvalget, FoU-utvalget og Formidlingsutvalget) og med fagseksjonslederne om viktige løpende saker og om temaer av overordnet og strategisk karakter.
 • Rektor skal påse at det utøves god faglig ledelse ved høgskolen med vekt på kvalitet i undervisning, FoU og formidling.
 • Rektor skal sørge for god kommunikasjon og informasjon i organisasjonen og bidra til en god organisasjonskultur. Rektor skal stimulere til et produktivt og godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • Rektor er høgskolens fremste representant utad. Rektor skal sørge for god dialog med overordnet myndighet og bidra til at det utvikles godt samarbeid med aktører utenfor høgskolen, som kulturinstitusjoner, næringsliv og andre utdannings- institusjoner. Rektor skal ivareta høgskolens interesser, bl.a. overfor overordnede myndigheter, og skal bidra til institusjonell nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.
 • Rektor skal i sitt arbeid bruke administrerende direktør og administrasjonen aktivt som tilrettelegger, bidragsyter og iverksetter.
 • Rektor har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker som ikke er av overordnet og strategisk karakter. Rektors beslutninger etter fullmakt skal tas etter forberedelse av direktøren. Avgjørelser foretatt på fullmakt skal rapporteres til styret.

Prorektor er rektors stedfortreder og overtar rektors oppgaver når rektor har forfall. Dersom rektor fratrer sitt verv i løpet av det siste året av funksjons-tiden, overtar prorektor for resten av funksjonstiden.

Instruks – administrerende direktør

Direktørens ansvar er beskrevet i universitets- og høyskolelovens § 10-3 (2):

Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonen, innenfor de rammer styret fastsetter.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Direktøren leder den samlede administrative virksomhet og har sammen med rektor ansvaret for høgskolens daglige ledelse.
 • Direktøren skal forberede og legge til rette for styrets arbeid, og skal etter samråd med rektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram. Direktøren har også, personlig eller ved en av sine underordnede, samme ansvar for de øvrige styringsorganene.
 • Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes av høgskolens styringsorgan, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med vedtak fattet av styret og i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen.
 • Direktøren er ansvarlig for at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor de økonomiske rammer som styret setter.
 • Direktøren har ansvar for at utviklings- og effektiviseringsarbeidet med høgskolen blir utført på en forsvarlig måte med sikte på en best mulig utnyttelse av de samlede ressurser.
 • Direktøren skal sørge for at saksbehandlingen holder høy kvalitet, og at saksforelegg til besluttende organ gir et godt grunnlag for beslutninger og vurderinger.
 • Direktøren skal bistå, forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver.
 • Direktøren skal holde rektor løpende informert om saker og aktiviteter i administrasjonen og skal rådføre seg med rektor i alle saker av betydning.
 • Direktøren skal sørge for god kommunikasjon og informasjon internt i organisasjonen ved å sikre løpende og regelmessig kontakt/informasjon mellom de ulike beslutningsnivå, sentralt i ledelsen og i forhold til studentutvalget.
 • Direktøren skal i henhold til gjeldende instrukser, bidra til en hensiktsmessig arbeidsdeling med rektor.
 • Direktøren skal sørge for at høgskolen har personalpolitiske strategier og planer som understøtter høgskolens mål, og skal bidra til gode samarbeidsrelasjoner med Tjenestemannsorganisasjonene.
 • Direktøren skal bidra til at det utvikles gode samarbeidsrelasjoner med overordnet myndighet og nære samarbeidsinstitusjoner.
Sist oppdatert: 11. juni 2014