Fusk

Her kan du lese om hva fusk på hjemmeoppgaver og skoleeksamen innebærer og hvilke konsekvenser fusk kan ha for den enkelte student.

Alle studenter ved NMH plikter å sette seg inn i høgskolens regler om eksamensavvikling og hva som utgjør fusk. Manglende kjennskap til reglene fritar ikke studentene for ansvar.

Fusk ved eksamen reguleres av universitets- og høyskoleloven §§ 4-7, 4-8 og 4-11. I tillegg er det gitt særlige regler for NMH i forskrift nr. 1559 om studiene ved Norges musikkhøgskole av 16. desember 2005.

Hva som er fusk er ikke definert i universitets- og høyskoleloven. Av merknadene til loven fremgår det at typiske eksempler på fusk er det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på eksamen eller å handle i strid med reglene om kildebruk.

Hva er fusk?

Som fusk ved NMH regnes for eksempel følgende:

  • At studenten ved hjelp av falsk vitnemål eller lignende har skaffet seg adgang til å avlegge eksamen eller å delta på et kurs.
  • Plagiering (sitat, gjengivelse eller oversettelse) fra andre kilder slik at teksten fremstår som studentens egen. Manglende eller feilaktig kildehenvisning vil normalt anses som plagiering. Plagiering anses som fusk uansett hvilken kilde det siteres fra, så som andres eksamensbesvarelser, publiserte og upubliserte artikler, faglitteratur eller egne forelesningsnotater.
  • At eksamen eller oppgaven helt eller delvis er utført av en annen enn studenten
  • Samarbeid mellom flere studenter eller med andre enkeltpersoner når det er forutsatt at et arbeid skal være individuelt.
  • Samarbeid mellom flere grupper når det er forutsatt at en gruppe skal arbeide selvstendig.
  • Å ha ulovlige hjelpemidler på skoleeksamen tilgjengelig, i eller utenfor eksamenslokalet, uavhengig av om de ulovlige hjelpemidlene faktisk er blitt brukt. Alle faglige hjelpemidler som ikke eksplisitt er tillatt på skriftlig skoleeksamen (eksamen under tilsyn) er ulovlige. Eksempler er mobiltelefoner og lignende, pensumbøker eller lignende, notater og innskrevet/innlimt tekst i lovlige hjelpemidler. 
  • At studenten får kjennskap til en eksamensoppgave før eksamen starter eller manipulerer besvarelsen etter at den er levert.

Som fusk regnes også andre brudd på NMHs eksamensforskrift samt andre urettmessige handlinger som tar sikte på å gi studenten et uberettiget fortrinn ved eksamen/prøve eller oppgaveinnlevering.

Reglene om fusk gjelder både ved eksamen (med og uten tilsyn) og ved innlevering av obligatoriske arbeid.

NMH tar fuskesaker svært alvorlig. Fusk eller forsøk på fusk kan få alvorlige konsekvenser for den student det gjelder. Har studenten fusket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan eksamen annulleres. Dette er den mildeste form for reaksjon og brukes i de minst alvorlige tilfellene av fusk. En annullert eksamen regnes som ett eksamensforsøk. Videre kan studenten utestenges fra NMH og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil to semestre ved NMH og andre studiesteder. Ved forsettlig fusk er den normale reaksjonsform at eksamen/arbeid annulleres og at studenten utestenges fra NMH og eksamen i to semestre. Ved grovt uaktsomt fusk er den normale reaksjonen at eksamen/ arbeid annulleres og at studenten utestenges fra NMH og eksamen i ett semester. Det vises til praksis fra Klagenemnda for Norges musikkhøgskole.

Forsøk på fusk likestilles med fullbyrdet fusk.

Mistanke om fusk kan tas opp av NMH selv om mistanken gjelder et forhold som ligger tilbake i tid og selv om studenten ikke lenger er registrert ved NMH.

Andre læresteder i Norge vil bli varslet om resultatet av behandlingen av saken.

Sist oppdatert: 11. juni 2018