Skikkethetsvurdering

Gjennom hele studiet foretar Musikkhøgskolen en helhetlig vurdering av studentenes forutsetninger for å kunne fungere i yrket som musikkpedagog.

Norges musikkhøgskole skal i henhold til 4–10 i Lov om universiteter og høyskoler foreta skikkethetsvurdering av studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning (inkludert studenter på Kandidatstudiet i musikkpedagogikk).

Skikkethetsvurdering er en helhetlig vurdering av studentens personlige og faglige forutsetninger for å kunne fungere i yrket som musikkpedagog. Hensiktet er å sikre at elever og andre møter ansatte som er skikket for yrket.

Når anses en student for å ikke være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, vil ikke bli ansett som skikket for yrket. Dette dreier seg blant annet om studentens evne og vilje til å vise omsorg, til å lede læringsprosesser og skape et godt læringsmiljø, til å ta ansvar som rollemodell, til å vise selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet, eller til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding som behandles av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Tvilsmelding begrunnes og sendes på eget skjema direkte til institusjonsansvarlig.

Det er ikke anledning til å være anonym for den som leverer tvilsmelding, men den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken.

Hvem kan levere tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale som for eksempel øvingslærere og faglærere, samt medstudenter og administrativt personale. 

De som melder en sak vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger, vil institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ta kontakt.

Saksgang i skikkethetssaker

Institusjonsansvarlig mottar en begrunnet tvilsmelding. Institusjonsansvarlig undersøker saken og innhenter tilleggsinformasjon (for eksempel praksisrapporter eller lignende).

Etter dette er det to mulige veier videre:

  1. Hvis tvilen er ubegrunnet, avviser institusjonsansvarlig tvilsmeldingen.
  2. Hvis tvilen er begrunnet, innkalles studenten skriftlig til en vurderingssamtale.

Vurderingssamtale

I vurderingssamtalen får studenten anledning til å legge frem saken sin. På møtet deltar institusjonsansvarlig, studieleder, saksbehandler og studenten. Studenten har anledning til å ha med seg en bistitter i møtet.

Studenten orienteres blant annet om saksgangen i skikkethetssaker og om sine rettigheter til å uttale seg i saken og å la seg representere ved advokat.

Det føres referat fra samtalen. Studenten får referat, og skriver under på at referatet er mottatt. Referatet skal inneholde en beskrivelse av saken og eventuelt en plan for utvidet veiledning og oppfølging. Det vil også stå i referatet når oppfølgingssamtalen skal avholdes.

Dersom institusjonsansvarlig finner at saken ikke er en skikkethetssak, informeres studenten skriftlig om dette i etterkant av møtet og saken avsluttes. Dersom det er snakk om en skikkethetssak legges det en plan for videre arbeid i saken.

Veiledning og oppfølging

Studenten får i første omgang tilbud om utvidet veiledning og oppfølging. Den eller de som gir studenten utvidet veiledning vil sende en rapport til institusjonsansvarlig. Studenten kalles inn til oppfølgingssamtaler etter avtale.

Resultat av utvidet veiledning og oppfølging kan være følgende:

  1. Studenten viser refleksjon, endring og utvikling slik at institusjonsansvarlig anser studenten som skikket til å fortsette studiet og så langt en kan vurdere skikket til fremtidig yrkesutøvelse.
  2. Studenten tar ikke veiledning og saken fremmes for NMHs skikkethetsnemnd.

Skikkethetsnemnd

Institusjonsansvarlig sender en innstilling i saken til skikkethetsnemnda, med skriftlig orientering av saken og oppfølgingsprosessen som er gjennomført.

Studenten kan la seg bistå av advokat dekket av NMH fra saken oversendes til skikkethetsnemnd.

Studenten kan legge frem sine synspunkter i nemndsmøte skriftlig eller ved å være tilstede.

Skikkethetsnemnda lager en innstilling til klagenemnda på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og studentens redegjørelse.

Klagenemnda

Klagenemnda fatter vedtak om studenten er skikket eller ikke skikket etter Lov om universiteter og høyskoler. Studenten kan utestenges i inntil fem år. Studenten kan ikke søke om opptak ved tilsvarende utdanninger i den perioden utestengingen varer.

Felles klagenemnd

Studenten kan klage på vedtaket fattet av NMHs klagenemnd til Felles klagenemnd. Hvis studenten ikke får medhold, kan studenten klage til rettsapparatet.

Skjemaer og lovverk

Sist oppdatert: 14. august 2019