Studieplan for fordypningsstudium i utøving på masternivå: startkull høst 2019

Navn på studieprogram
Fordypningsstudium i utøving på masternivå
Studieprogramkode
UTMA
Fører til kvalifikasjon
Omfang
60 studiepoeng – heltidsstudium over 1 år

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med fordypning i minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til Mastergradsstudiet i utøving – studieretning soloinstrument/kammermusikk . Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving ved Norges musikkhøgskole.

Kort beskrivelse av studiet

Fordypningsstudiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Programmet har et omfang på til sammen 60 studiepoeng. Målgruppen for studiet er søkere som ønsker et studieår hos en av Musikkhøgskolens lærere for å videreutvikle seg som utøvende musiker, fordype seg i et spesielt repertoar, forberede seg til prøvespill/konkurranse el. Studiet er rettet mot søkere som er på et utøvende masternivå. Søkere som tas opp, og som ikke allerede har en mastergrad, kan eventuelt bygge ut studiet med ytterligere et år til en mastergrad.

Mål for studiet

Ved fullført fordypningsstudium i utøving er det forventet at studenten:

  • har tilegnet seg et allsidig og omfattende repertoar
  • viser kunstnerisk uttrykksevne og avanserte instrumenttekniske ferdigheter
  • behersker ulike formidlingsformer, samt fremstår som en reflektert musikkformidler
  • kan arbeide selvstendig, målrettet og reflektert med kunstneriske utfordringer
  • kan gjennomføre kunstneriske prosjekter alene og sammen med andre
  • forholder seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (Lovdata)

Studenter med orkesterinstrument uavhengig av studieretning kan pålegges å delta i ett orkesterprosjekt pr. år, ved behov. For studenter med klassisk sang som hovedinstrument er det obligatorisk deltagelse i to kammerkorprosjekter.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vedlegg 1: Veiledende undervisningsmengde og organisering

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften med vurderingsuttrykk.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH

Emnestruktur

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 45 sp.
UTREPINT90 Repertoar og interpretasjon 45 45
Valgemner - 15 sp.
VALG15 Valgemner 15 15
Sum: 60
Sist oppdatert: 4. juli 2019