Studieplan for mastergradsstudiet i utøving: startkull høst 2019

Navn på studieprogram
Mastergradsstudiet i utøving
Studieprogramkode
MAUT
Fører til kvalifikasjon
Master i utøving
Omfang
120 studiepoeng – heltidsstudium over 2 år

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med fordypning i minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Det gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den enkelte studieretning. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving ved Norges musikkhøgskole.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i utøving er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som skal skape dyktige og selvstendige musikere. Programmet har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig arbeid med fordypning i et selvvalgt tema/repertoarområde. Masterarbeidet skal bygge på en prosjektbeskrivelse som studenten utvikler i løpet av første studieår.

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en samling av materiale som de kan sette sammen i en portefølje. Opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (eks. CV, biografi, bilder, flyers), etc. vil inngå i dette materialet. Mastergradsstudiet i utøving er delt i følgende studieretninger:

Soloinstrument/kammermusikk : Studieretningen er innrettet mot klassisk musikk og gir mulighet for fordypning i soloinstrument eller kammermusikk. I første semester av studiet er innholdet basert på solistisk utøving, samtidig som de studentene som ønsker det kan få danne kammermusikkgrupper og få veiledning som gruppe. Fra og med andre semester kan studentene søke om kammermusikkfordypning, søknadsfrist 15. oktober i studiets første semester. Studenter som får innvilget kammermusikkfordypning må gjennomføre masterarbeidet med kammermusikkgruppen.

Improvisert musikk/jazz: Studieretningen er for utøvere som ønsker å videreutvikle seg som improvisert musikk/jazz musikere og profesjonelle musikkarbeidere. Gjennom studiet skal studentene bli mer bevisste på sin identitet, sine roller og muligheter innenfor musikklivet. Sentralt for studiet står det å skape og gjennomføre kunstneriske prosjekter. Masterarbeidet har et stort omfang som krever at studenten har gode evner til å fordype seg i kunstneriske utfordringer over tid. Studiet kan søkes av ensembler eller enkeltutøvere.

Den komponerende musiker (NoCoM): Studieretningen er for utøvere som ønsker å videreutvikle seg som komponerende musikere innen jazzfeltet. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet (HSM), Rytmisk Musikkonservatorium i København (RMC) og Norges musikkhøgskole (NMH). Studenten gjennomfører første og fjerde semester ved NMH, mens andre og tredje semester gjennomføres ved HSM og RCM.

Folkemusikk: Studieretningen er normalt solobasert, men med mulighet for tilpasning til forskjellige ensemblevarianter.

Akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister: Studieretningen er for klassiske pianister som ønsker å utdanne seg til akkompagnatør og kammermusiker på et høyt nivå.

Operarepetitør: Studieretningen er for studenter som ønsker å utdanne seg til operarepetitør på et profesjonelt nivå i tråd med de standarder som gjelder ved norske og utenlandske operahus. Kjernen i studiet er teoretisk og praktisk arbeid som repetitør med opera- og musikkdramatikkrepertoar, både alene og sammen med andre (sangere, sangpedagoger, instrumentalister, dirigenter og regissører).

Utøving med teoretisk fordypning: Studieretningen er for studenter innen ulike sjangre og passer for studenter som ønsker å kombinere det utøvende og det teoretiske i sitt masterarbeid. Masterarbeidet inneholder en utøvende og en skriftlig del som gjensidig skal belyse hverandre og fremstå som en helhet.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i utøving er det forventet at kandidaten:

  • viser et høyt instrumentalteknisk nivå og stor evne til å forme musikk
  • realiserer og formidler sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
  • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
  • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
  • gjennom musikerrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
  • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
  • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
  • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (Lovdata)

Studenter med orkesterinstrument som hovedinstrument kan tas opp til valgemnet Orkesterpraksis, hvor det inngår praksis i det Norske kammerorkester (DNK) eller Oslo filharmoniske orkester (OFO). Emnet er på 15 studiepoeng og går over begge studieår. Strykere som ikke tas opp til DNK/OFO anbefales å velge gruppeledelse i NMHs symfoniorkester som valgemne.

Studenter med orkesterinstrument uavhengig av studieretning kan pålegges å delta i ett orkesterprosjekt pr. år, ved behov.

For studenter med klassisk sang som hovedinstrument er det obligatorisk deltagelse i to kammerkorprosjekter i 1. studieår og ett kammerkorprosjekt i 2. studieår.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vedlegg 1: Veiledende undervisningsmengde og organisering

For hver studieretning skal det være en studiekoordinator som har et overordnet tilsyn med studieretningen samt studieopplegget og progresjonen til den enkelte student. For enkelte studieretninger kan det opprettes et lærerteam som ivaretar dette ansvaret. Studiekoordinatoren/lærerteamet arrangerer to utviklingssamtaler med den enkelte student, normalt i begynnelsen av 2. semester og 4. semester av studiet. Studentens mål og plan for masterstudiet, studieprogresjon og tanker rundt yrkeslivet etter endt studium vil inngå som aktuelle temaer i samtalen.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata)

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Tittel på masterarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH

Emnestruktur

SOLOINSTRUMENT/KAMMERMUSIKK

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 90 sp.
UTREPINT77 Repertoar og interpretasjon 60 40 20
UTMASTER77 Masterarbeid 30 5 25
Støtte- og valgemner - 30 sp.
MUSPER70 Musikken i perspektiv 15 15
VALG15 Valgemner 15 15
Sum: 60 60

IMPROVISERT MUSIKK/JAZZ

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 105 sp.
UTPRO73 Prosjektarbeid og entreprenørskap 45 30 15
UTMASTER73 Masterarbeid 60 15 45
Støtteemner - 15 sp.
MUSPER70 Musikken i perspektiv 15 15
Sum: 60 60

NORDISK MASTER: DEN KOMPONERENDE MUSIKER

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde – 97,5 sp.
UTKOMP70 Komposisjon og utøving 45 30 15
UTPRO70 Semesterprosjekter 22.5 15 7,5
UTMAST70 Masterarbeid 30 30
Valgemner – 22,5 sp.
VALG22,5 Valgemner 22.5 15 7,5
Sum:

FOLKEMUSIKK

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 90 sp.
UTREPINT79 Repertoar og interpretasjon 60 40 20
UTMASTER77 Masterarbeid 30 5 25
Støtte- og valgemner - 30 sp.
MUSPER70 Musikken i perspektiv 15 15
VALG15 Valgemner 15 15
Sum: 60 60

AKKOMPAGNEMENT OG KAMMERMUSIKK FOR KLASSISKE PIANISTER

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 90 sp.
UTREPINT74 Repertoar og interpretasjon 60 40 20
UTMASTER77 Masterarbeid 30 5 25
Støtte- og valgemner - 30 sp.
MUSPER70 Musikken i perspektiv 15 15
VALG15 Valgemner 15 15
Sum: 60 60

OPERAREPETITØR

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 80 sp.
UTREPINT78 Repertoar og interpretasjon 35 20 15
DISTUD78 Dirigeringsstudier 15 10 5
UTMASTER78 Masterarbeid 30 30
Støtte- og valgemner - 40 sp.
MUSPER70 Musikken i perspektiv 15 15
OPEHIST70 Operahistorie 5 5
FONSTE70 Innføringskurs i fonetikk og stemmeteori *
OP206 Italiensk 5 5
FRANSK20 Fransk 2.5 2,5
TYSK20 Tysk 2.5 2,5
VALG10 Valgemner 10 5 5
Sum: 60 60

UTØVING MED TEORETISK FORDYPNING

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År 2. År
Hovedområde - 90 sp.
UTREPINT75 Repertoar og interpretasjon 45 30 15
UTMASTER75 Masterarbeid 45 15 30
Støtte- og valgemner - 30 sp.
FORFOR70 Forskerforum 15 15
VALG15 Valgemner 15 15
Sum: 60 60
Sist oppdatert: 4. juli 2019