Studieplan for videreutdanning i ensembleledelse II: startkull høst 2019

Navn på studieprogram
Videreutdanning i ensembleledelse II
Studieprogramkode
VUENSLED2
Fører til kvalifikasjon
Ingen formell kvalifikasjon
Omfang
30 studiepoeng – deltidsstudium over 1 år

Opptakskrav

Høyere musikkutdanning på minimum 120 studiepoeng, gjennomført Ensembleledelse 1 eller tilsvarende, og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet kvalifiserer blant annet til arbeid som dirigent i det frivillige musikklivet.

Mål for studiet

Studenten skal:

  • videreutvikle sin dirigeringsteknikk
  • tilegne seg kunnskap om og erfaring fra arbeid med repertoar for ulike typer kor og/eller instrumentalensembler
  • tilegne seg grunnlag for arbeidsoppgaver i musikklivet eller videre studier i dirigering
  • bevisstgjøre seg om emnets betydning for senere yrkesutøving

Organisering

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. I deler av studiet kan ikke selvstendige studier erstatte den undervisning som gis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs som studentgruppen utgjør.

Les om fravær og permisjon (Lovdata)

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vedlegg: Veiledende undervisningsmengde og organisering

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel Vi i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH

Emnestruktur

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
ENSLED22 Ensembleledelse II 30 30
Sum: 30
Sist oppdatert: 4. juli 2019