Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Euro­pean Crea­ti­ve Futures

Kort om emnet

Valgemnet er et tverrfaglig, internasjonalt prosjektsamarbeid mellom musikere/komponister/musikkprodusenter og studenter med bakgrunn fra andre kunstarter og markedsføring/økonomi/teknologi ved til sammen fem studiesteder. Studentene skal delta i et 7 dagers «Intensive Project» (IP) med forelesninger, oppgavearbeid og praktisk tverrfaglig samarbeid. I forkant vil det bli gjort et forberedende arbeide med egne presentasjoner. I etterkant skal det skrives et refleksjonsnotat.

IP gjennomføres etter tur ved de fem medlemsinstitusjonene:

 • Norges musikkhøgskole
 • Lahti University of Applied Sciences
 • CIT Crawford College of Art and Design
 • University in Utrecht
 • Solent Southampton University

Kostnad for overnatting, reise og to måltider per dag i løpet av IP er estimert til ca. 4500 kroner. Denne kostnaden må studentene selv dekke. Kostnaden vil variere etter om kurset er ved hjemmeinstitusjon eller ved institusjon i utlandet.

Emnet er åpent for alle studenter, men masterstudenter vil bli prioritert.

Faglærer i emnet: Andreas Sønning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide med tverrfaglige prosjekt hvor musikk inngår som en viktig del
 • viser grunnleggende kunnskap om prosjektplanlegging, markedsføring og økonomi
 • viser evne til å reflektere over faglige utfordringer og arbeidsvilkår for ulike yrkesgrupper representert på kurset, i en internasjonal kontekst
 • viser evne til tverrfaglig samarbeid

Innhold

 • Utvikling av portfolio.
 • Presentasjon av studentens kunstneriske profil.
 • Samarbeid med studenter på tvers av faggrenser og landegrenser.
 • Prosjektplanlegging, markedsføring og finansiering.
 • Arbeidsmarkedsvilkår for de ulike faggruppene som deltar på kurset.

Organisering

Undervisningen organiseres som ti ganger 90 minutter forelesninger ved NMH i forkant og to ganger 90 minutter forelesninger i etterkant av kurset. Fokus vil i forkant være på å utvikle presentasjoner av studentene og deres arbeid. Selve IP-kurset gjennomføres som et intensivt prosjekt i vårsemesteret med opphold på syv dager ved vertskapsinstitusjonen.

Det gis individuell veiledning i forkant og underveis tilknyttet presentasjon på IP-kurset.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i undervisningen ved NMH og på IP-kurset

2. Studenten skal levere presentasjonsmateriale som skal distribueres digitalt i forkant av IP-kurset.

3. Studenten skal holde en individuell faglig/kunstnerisk portfoliopresentasjon under IP-kurset

4. Studenten skal levere en arbeidsmappe som inneholder

 • presentasjonsmateriale utviklet til IP-kurset (se punkt 2)
 • dokumentasjon av prosjektet (lyd/bilde/eksempler på eventuelle ferdige produkter)
 • skriftlig faglig refleksjon av prosjektet

Frist: Alle arbeidskrav må være fullført innen 15. mai i emnets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram