Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kammermusikk/​samspill I

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten erfaring og ferdigheter i å utøve kammermusikalsk virksomhet/samspill med relevans for studentens sjangertilhørighet.

Studentens ønsker vurderes og godkjennes av studieleder for det frie kandidatstudiet. De som ikke melder inn sine ønsker vil bli satt sammen i egnede ensembler. Samspillgruppene skal normalt fungere i ett studieår. Gruppeforandringer kan godkjennes i spesielle situasjoner, som sykdom, permisjon, studieavbrudd og liknende.

Studenter med klassisk innretning kan i samråd med studieleder gjennomføre hele eller deler av emnet innenfor rammen av klassisk kammermusikk.

Emnet etterfølges av Kammermusikk/Samspill II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan formidle musikk i samarbeid med andre
  • kan samarbeide om å løse musikalske problemstillinger
  • kan planlegge og gjennomføre øvelser som ender opp i en fremførelse

Innhold

Studentenes forslag til repertoar og gruppesammensetning er utgangspunktet for undervisningen. Lærerønsker vil så langt det er mulig oppfylles.

Repertoarets omfang skal totalt være på minimum 60 minutter i 1. avdeling, fordelt over tre semestre. Det kan gis dispensasjon fra denne repertoarmengden ved innstudering av spesielt krevende verker eller i sjangere der det ikke er naturlig å sette opp repertoar. I slike tilfeller skal studieleder for det frie kandidatstudiet sammen med samspillsgruppen avgjøre hvilket omfang samspillarbeidet skal ha.

Studentene kan velge om de ønsker å framføre deler av repertoaret på en konsert eller på en semesterprøve arrangert i slutten av hvert semester.

Organisering

Emnet organiseres som øvelser, ledet av gruppen selv, og undervisning med kammermusikk-/samspillslærer. Studentene skal fortrinnsvis inngå i grupper på tre eller flere utøvere. Duoer kan godtas dersom repertoaret stiller likeverdige krav til begge utøverne. Kammermusikk/samspill stiller store krav til studenten når det gjelder planlegging, organisering, valg av repertoar og øving.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Semesterplan

I samarbeid med studieleder for det frie kandidatstudiet setter samspillgruppen opp en semesterplan som omfatter

  • gruppesammensetning
  • planlagt stoff det skal jobbes med
  • tidspunkt for øvelser
  • tidspunkt for planlagt undervisning med samspillslærer

2. Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på avtalte øvelser og planlagte undervisningstimer med lærer i henhold til semesterplanen.

3. Framføring av innstudert repertoar

Gruppen framfører deler av repertoaret på en konsert. Gruppen har selv ansvar for det praktiske rundt konserten. Konserten godkjennes av faglærer i samspill. Hvis faglærer ikke kan være tilstede på konserten, må den dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.

Frist: Innen 15. desember / 1. juni skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Avsluttende vurdering i emnet gis ved slutten av andre studieår. Alle semestre må ha fått bestått for at avsluttende vurdering skal kunne settes til bestått.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering, må studenten gjennomføre et ekstra samspillsprosjekt i påfølgende semester.

Inngår i studieprogram