Prosedyre for opptak til stipendiatstillinger

Prosedyre for opptak til stipendiatstillinger ved Norges musikkhøgskole – det kunstneriske ph.d.-programmet. 

1. Gjelder

Denne prosedyren gjelder opptak til det kunstneriske ph.d.programmet ved Norges musikkhøgskole (NMH). Prosedyren er underlagt Forskrift om graden philosophia doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, 1.1.2018 (Lovdata). Heretter kalt «Forskriften».

2. Kunngjøring

Stipendiatstillingene utlyses årlig, normalt med søknadsfrist 1. februar. Stillingene lyses ut på NMHs hjemmeside.

3. Opptakskrav

Opptak til programmet forutsetter at søker tilfredsstiller formelle krav formulert i Forskriften, §6.1

For opptak til doktorgradsutdanningen må søkeren normalt minimum ha en utøvende og/eller
skapende mastergrad i innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets
andre syklus. NMH kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. NMH kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelige og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.

4. Søknaden

NMH fastsetter søknadsskjema samt krav til dokumentasjon og formater. Krav til søknadsskjema, proskjektbeskrivelse og vedlegg er beskrevet i utlysningsteksten. Søknaden skal sendes i i henhold til kritierier formulert i utlysningsteksten. 

Søknaden bør inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse som omfatter:
  faglig redegjørelse for prosjektet
  fremdrift
  budsjett
  dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
  eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
  faglig formidling
 • Plan for den prosjektspesifikke del av obligatorisk del
 • Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt fagmiljø
 • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger.

Søknaden skal normalt leveres elektronisk i et format som er lesbart for NMH. Dersom det er tungtveiende grunner for at søknaden leveres i andre formater, skal den leveres i fem eksemplarer.

Søker vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt snarest etter at den er innsendt. I henvendelsen vil søker bli gjort oppmerksom på om det er elektroniske dokumenter som ikke er lesbare. Søker må besvare denne henvendelsen og sende dokumentet det gjelder i et lesbart format innen 24 timer.

5. Vurdering av søknaden

Det er en forutsetning for vurdering at søknaden blir innsendt innen søknadsfristen, og at samtlige vedlegg er lesbare for NMH. I tillegg må søker tilfredsstille opptakskrav beskrevet i Forskriften §6.1, jf. punkt 3 ovenfor.

Søknader som er åpenlyst utilstrekkelige, vil bli avvist. De øvrige vil bli framsendt NMHs fagseksjoner og eventuelt også relevante FoU-sentra. Kriteriene for fagseksjonenes vurderinger er følgende (første kulepunkter kun relevant for fagseksjonene):

 • Dokumenterer søkeren tilfredsstillende kunstnerisk nivå?
 • Vil prosjektet kunne tilføre fagfeltet ny kunnskap?
 • Er prosjektet relevant for FoU-arbeidet i fagseksjonen?
 • Er prosjektet generelt interessant for fagseksjonen?
 • Kan søknaden videreutvikles til et tilfredsstillende nivå?

Søknadene som blir funnet kvalifiserte etter denne vurderingen, vil videre bli vurdert i forhold til prosjektets plassering i og relevans for NMHs fagmiljø, jf. Forskriften §6.1.

Fagseksjonenes vurderinger framsendes så Utvalg for det kunstneriske ph.d.-programmet ved NMH (heretter kalt «KUST»). KUST foretar vurderinger på bakgrunn av de på daværende tidspunkt foreliggende vurderingene, samt en generell vurdering av søknadene:

 • Er det vesentlige svakheter ved prosjektet?
 • Er prosjektet interessant for NMH?
 • Hvordan forholder prosjektet seg til NMHs faglige kompetanse innen det gitte fagfelt?

De søkerne som har levert søknader som av KUST og fagseksjonene (og eventuelt FoU-sentrene) vurderes som av høy kvalitet, vil så bli innkalt til intervju ved NMH. Intervjugruppen oppnevnes av KUST. På bakgrunn av intervjuene, vil et redusert antall søkere få anledning til å forbedre søknad og prosjektbeskrivelse. Frist for innlevering av den reviderte søknaden vil settes av KUST.

De reviderte søknadene sendes så til ekstern sakkyndig vurdering. De sakkyndige formulerer hver sin uttalelse på bakgrunn av følgende spørsmål:

 • Har prosjektet et relevant/interessant tema med betydning for faget
 • Har søkerens plassert prosjektet i forhold til relevante fagdiskurser/tradisjoner
 • Hvordan ivaretar prosjektet kravet om refleksjon
 • Er prosjektet realiserbart innenfor fastsatt tidsramme og angitt budsjett
 • Har søkeren angitt et adekvat format for offentliggjøring
 • Vil prosjekt et kunne føre frem til et kunstnerisk resultat på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal relevans
 • Har søkeren de faglige forutsetninger som skal til for å gjennomføre prosjektet

Deretter vil KUST basert på vurderinger fra de eksterne sakkyndige, fagseksjonene, KUST-utvalget og relevante FoU-sentra samt intervjuene tidligere i prosessen, framsende en prioritert innstilling til FoU-utvalget ved NMH. FoU-utvalget vil så framsende innstillingen, i prioritert rekkefølge, til NMHs styre. 

6. Ansettelse

Etter behandling i styret, innstiller FoU-utvalget overfor Ansettelsesutvalget ved NMH, som fatter endelig beslutning om ansettelse.

Godkjent av FOU-utvalget ved Norges musikkhøgskole 24.11.2014. Revisjon foretatt 14.12.2017. 

 

Sist oppdatert: 24. november 2015