Om søknaden til ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknad om prosjekt tilknyttet Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Når skal søknaden sendes?

Stipendiatstillinger utlyses og tilsettes én gang i året, med oppstart 1. oktober. Søknadsfristen for oppstart i oktober 2019 er ikke satt enda. 

Som stipendiat ved NMH er du ansatt ved høgskolen, og du mottar lønn en gang i måneden.  

Hva skal en søknad inneholde og hvordan bygges den opp?

1. Fullstendig prosjektbeskrivelse (maks 2500 ord)

2. Søknadsskjema

3. Vedlegg til søknaden (se beskrivelse under)

Fullstendig prosjektbeskrivelse

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole finner du blant utfyllende informasjon om det kunstneriske doktorgradsprosjektet. Du oppfordres til å lese forskriften nøye før du begynner å skrive prosjektbeskrivelsen.

Den fullstendige prosjektbeskrivelen skal være på maks 2500 ord.    

Under følger en oversikt over noen hovedpunkter i prosjektbeskrivelsen som må være utfylt:

Tittel: Tittelen kan være både engasjerende, provoserende og tabloid, men den må være selvforklarende. Husk å oppgi ditt navn som opphav til prosjektet.

Kontekst og teori: Plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Hvem har undersøkt tilsvarende problemstillinger nasjonalt og internasjonalt? På hvilken måte supplerer eller kritiserer ditt prosjekt eksisterende resultater på feltet? Du må også avgrense og/eller definere sentrale begreper i prosjektet. Hvordan bidrar prosjektet ditt til nyvinninger på feltet? 

Kunstnerisk metode/prosess: Beskrivelse av hvordan du ønsker å besvare dine spørsmål eller hvordan du vil undersøke feltet. Hvilken systematikk (for eksempel regelmessige fremføringer/presentasjoner/bruk av referansegruppe etc.) og hvilke former for offentlig formidling planlegger du? (institusjonelt, nasjonalt, internasjonalt).

Resultat: Hvilken form skal presentasjonen av det kunstneriske resultatet ha? (konsert/offentlig innspilling/annet?). Hvordan tenker du deg at den kritiske refleksjonen over prosjektet fremlegges? Eventuelt annen formidling av prosjektets resultater? (paper og presentasjoner institusjonelt, nasjonale og internasjonale fora.)

Søknadsskjema

NMH fastsetter et eget søknadsskjema. Det er obligatorisk å bruke dette skjemaet. Alle feltene i skjemaet skal fylles ut. I søknadsskjemaet skal du blant annet skrive en kort prosjektbeskrivelse (et abstract) på maks 400 ord. Dette er en sammenfatning av den fullstendige prosjektbeskrivelsen. Søknadsskjemaet publiseres sammen med utlysningen.  

Vedlegg til søknaden 

Litteraturliste: Oppgi benyttet litteratur i søknaden, samt eventuell liste over litteratur som vil være essensiell for prosjektets gjennomføring.

Aktivitetsplan med milepæler: Beskrives på semesterbasis. Delprosjekter. Husk å legge inn  den obligatoriske undervisningen i aktivitesplanen din. 

Budsjett (og evt. dokumentasjon på eksterne ressurser): Sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres med de ressurser som stilles til rådighet. Oppgi eventuelle eksterne ressurser som kan være inngått (intensjonsavtaler eller tilsvarende) som styrker prosjektet. Hver stipendiat tildeles prosjektmidler på 180 000NOK. Lønn inngår ikke i dette beløpet.

Totalt 30 000NOK av prosjektmidlene er øremerket deltakelse på stipendiatsamlingene/seminarene og andre obligatoriske aktiviteterer. De øvrige prosjektmidlene kan f.eks. brukes på litteratur, honorar til medvirkende i prosjektet, reiser i forbindelse med prosjektarbeidet, dokumentasjon, spesiell programvare, prosjektrelatert utstyr etc.   

Dokumentasjon av formell faglig kompetanse: CV / vitnemål

Dokumentasjon av kunstnerisk praksis: inntil fem arbeider. Kunstnerisk dokumentasjon formidles primært som hyperlenke til avspillings- eller visningssted for mediet. 

Forslag til veiledere: Hovedveileder skal i hovedsak være ansatt ved NMH, jf. Forskriften § 8-1. 

Du kan lese om prosedyren for opptak til stipendiatstillinger her. 

Spørsmål om søknad og søknadsprosess kan sendes til FoU-rådgiver Birgitte O. Pollen: birgitte.o.pollen@nmh.no / 23 36 70 15 

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 6. februar 2018