Om søknaden til ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknad om prosjekt tilknyttet Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Når skal søknaden sendes?

Stipendiatstillinger utlyses og tilsettes én gang i året, med oppstart høsten 2019. Søknadsfristen er ikke satt enda. NMH vurderer ikke søknader innsendt etter søknadsfristen. 

Som stipendiat ved NMH er du ansatt ved høgskolen, og du mottar lønn en gang i måneden.  

Hva skal en søknad inneholde og hvordan bygges den opp?

1. Elektronisk søknadsskjema (lenke i utlysningen)

2. Vedlegg til søknaden (se beskrivelse under)

Elektronisk søknadsskjema

NMH fastsetter et eget elektronisk søknadsskjema. Det er obligatorisk å bruke dette skjemaet. Alle feltene i skjemaet skal fylles ut.

 I søknadsskjemaet skal du blant annet legge inn følgende:

  • Tidsplan: Beskrives på semesterbasis.
  • Kort prosjektbeskrivelse/abstract: Dette er et sammendrag av den fullstendige prosjektbeskrivelsen.
  • Budsjett (og evt. dokumentasjon på eksterne ressurser): Sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres med de ressurser som stilles til rådighet. Oppgi eventuelle eksterne ressurser som kan være inngått (intensjonsavtaler eller tilsvarende) som styrker prosjektet. Hver stipendiat tildeles prosjektmidler på 180 000NOK. Lønn inngår ikke i dette beløpet.
  • Totalt 30 000NOK av prosjektmidlene er øremerket deltakelse på stipendiatsamlingene/seminarene og andre obligatoriske aktiviteterer. De øvrige prosjektmidlene kan f.eks. brukes på litteratur, honorar til medvirkende i prosjektet, reiser i forbindelse med prosjektarbeidet, dokumentasjon, spesiell programvare, prosjektrelatert utstyr etc. 
  • Forslag til veiledere: Hovedveileder skal i hovedsak være ansatt ved NMH, jf. Forskriften § 8-1. 
  • Dokumentasjon av kunstnerisk praksis: Inntil fem arbeider. Kunstnerisk dokumentasjon formidles som lenke til avspillings- eller visningssted for mediet, f.eks. YouTube, SoundCloud eller lignende.

 

Vedlegg til søknaden 

1. Fullstendig prosjektbeskrivels (maks 2500 ord): 

Tittel: Tittelen kan være både engasjerende, provoserende og tabloid, men den må være selvforklarende.

Kontekst og teori: Plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Hvem har undersøkt tilsvarende problemstillinger nasjonalt og internasjonalt? På hvilken måte supplerer eller kritiserer ditt prosjekt eksisterende resultater på feltet? Du må også avgrense og/eller definere sentrale begreper i prosjektet. Hvordan bidrar prosjektet ditt til nyvinninger på feltet? 

Kunstnerisk metode/prosess: Beskrivelse av hvordan du ønsker å besvare dine spørsmål eller hvordan du vil undersøke feltet. Hvilken systematikk (for eksempel regelmessige fremføringer/presentasjoner/bruk av referansegruppe etc.) og hvilke former for offentlig formidling planlegger du? (institusjonelt, nasjonalt, internasjonalt).

Resultat: Hvilken form skal presentasjonen av det kunstneriske resultatet ha? (konsert/offentlig innspilling/annet?). Hvordan tenker du deg at den kritiske refleksjonen over prosjektet fremlegges? Eventuelt annen formidling av prosjektets resultater? (paper og presentasjoner institusjonelt, nasjonale og internasjonale fora.)

2. Litteraturliste/referanseliste: Oppgi benyttet litteratur i søknaden, samt eventuell liste over litteratur som vil være essensiell for prosjektets gjennomføring.

3. Vitnemål /diplom

4. CV

 

Spørsmål om søknad og søknadsprosess kan sendes til FoU-rådgiver Birgitte O. Pollen: birgitte.o.pollen@nmh.no / 23 36 70 15 

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 6. februar 2018