Om søknaden til ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Hvordan søker du ph.d.-programmet t i kunstnerisk utviklingsarbeid?

Søknadsfrist og oppstart

Utlysning og søknadsfrist for opptak til programmet høsten 2020 er ikke fastsatt. 

Stipendiatstilling

Som stipendiat ved NMH er du ansatt i stipendiatstilling ved høgskolen, og du mottar lønn en gang i måneden.  

Hva skal en søknad inneholde og hvordan bygges den opp?

1. Elektronisk søknadsskjema (lenke nederst i stillingsutlysningen)

2. Vedlegg til søknaden (se beskrivelse lenger ned)

Elektronisk søknadsskjema

NMH fastsetter et eget elektronisk søknadsskjema. Det er obligatorisk å bruke dette skjemaet. Alle feltene i skjemaet skal fylles ut.

 I søknadsskjemaet skal du blant annet legge inn følgende:

  • Tidsplan: Beskrives på semesterbasis.
  • Kort prosjektbeskrivelse/abstract: Dette er et sammendrag av den fullstendige prosjektbeskrivelsen.
  • Budsjett (og evt. dokumentasjon på eksterne ressurser): Sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres med de ressurser som stilles til rådighet. Oppgi eventuelle eksterne ressurser som kan være inngått (intensjonsavtaler eller tilsvarende) som styrker prosjektet. Hver stipendiat tildeles prosjektmidler på 180 000NOK. Lønn inngår ikke i dette beløpet.
  • Totalt 30 000NOK av prosjektmidlene er øremerket deltakelse på stipendiatsamlingene/seminarene og andre obligatoriske aktiviteterer. De øvrige prosjektmidlene kan f.eks. brukes på litteratur, honorar til medvirkende i prosjektet, reiser i forbindelse med prosjektarbeidet, dokumentasjon, spesiell programvare, prosjektrelatert utstyr etc. 
  • Dokumentasjon av kunstnerisk praksis: Inntil fem arbeider. Dokumentasjon av kunstnerisk praksis formidles som lenke til avspillings- eller visningssted for mediet, f.eks. YouTube, SoundCloud eller lignende gratis plattformer.

Vedlegg til søknaden (lastes opp i skjemaet)

1. Fullstendig prosjektbeskrivelse (maks 2500 ord): 

Tittel: Tittelen kan være både engasjerende, provoserende og tabloid, men den må være selvforklarende.

Kontekst og teori: Plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Hvem har undersøkt tilsvarende problemstillinger nasjonalt og internasjonalt? På hvilken måte supplerer eller kritiserer ditt prosjekt eksisterende resultater på feltet? Du må også avgrense og/eller definere sentrale begreper i prosjektet. Hvordan bidrar prosjektet ditt til nyvinninger på feltet? 

Kunstnerisk metode/prosess: Beskrivelse av hvordan du ønsker å besvare dine spørsmål eller hvordan du vil undersøke feltet. Hvilken systematikk (for eksempel regelmessige fremføringer/presentasjoner/bruk av referansegruppe etc.) og hvilke former for offentlig formidling planlegger du? (institusjonelt, nasjonalt, internasjonalt).

Resultat: Hvilken form skal presentasjonen av det kunstneriske resultatet ha? (konsert/offentlig innspilling/annet?). Hvordan tenker du deg at den kritiske refleksjonen over prosjektet fremlegges? Eventuelt annen formidling av prosjektets resultater? (paper og presentasjoner institusjonelt, nasjonale og internasjonale fora.)

2. Litteraturliste/referanseliste: Oppgi benyttet litteratur i søknaden, samt eventuell liste over litteratur som vil være essensiell for prosjektets gjennomføring.

3. Vitnemål /diplom

4. CV

Informasjon om opptaksprosesen 

Du finner detaljert informasjon om opptaksprosessen i Prosedyre for opptak til Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kontakt 

Ta kontakt med FoU-rådgiver Birgitte Oppegaard Pollen dersom du har spørsmål.

 

Sist oppdatert: 29. november 2018