Søk om prosjekt - stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknad om prosjekt tilknyttet Norges musikkhøgskole innenfor Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Du kan lese om prosedyren for opptak til stipendiatstillinger her

Når skal søknaden sendes?

Stipendiatstillinger utlyses og tilsettes én gang i året, med oppstart 1. oktober. Neste søknadsfrist er 1. februar 2018.

Stillingene vil lyses ut på NMHs hjemmeside

Hva skal en søknad inneholde og hvordan bygges den opp?

En rekke hovedpunkter må være utfylt:

Tittel:  Tittelen kan være både engasjerende, provoserende og tabloid, men den må være selvforklarende. Husk å oppgi ditt navn som opphav til prosjektet.

Abstrakt: Grundig beskrivelse av hva prosjektet går ut på. Abstraktet skal konkludere med ett til tre forskningsspørsmål og/eller en avgrensning av forskningsområde.

Kontekst: Plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Hvem har undersøkt tilsvarende problemstillinger nasjonalt og internasjonalt? På hvilken måte supplerer eller kritiserer ditt prosjekt eksisterende resultater på feltet? Du må også avgrense og/eller definere sentrale begreper i prosjektet.

Kunstnerisk metode/prosess: Beskrivelse av hvordan du ønsker å besvare dine spørsmål eller hvordan du vil undersøke feltet. Hvilken systematikk (for eksempel regelmessige fremføringer/presentasjoner/bruk av referansegruppe etc.) og hvilke former for offentlig formidling planlegger du? (institusjonelt, nasjonalt, internasjonalt).

Resultat: Hvilken form skal presentasjonen av det kunstneriske resultatet ha? (konsert/offentlig innspilling/annet?). Hvordan tenker du deg at den kritiske refleksjonen over prosjektet fremlegges? Eventuelt annen formidling av prosjektets resultater? (paper og presentasjoner institusjonelt, nasjonale og internasjonale fora.)

Tidsplan: Beskrives på semesterbasis. Forvent at første semester stort sett går med til oppstart og revisjon av prosjektet samt programmets obligatoriske deler, samt at siste semester stort sett brukes til avsluttende manifestasjon, viva voce, og oppsamling av dokumentasjon.

Budsjett: Sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres med de ressurser som stilles til rådighet. Oppgi eventuelle eksterne ressurser som kan være inngått (intensjonsavtaler eller tilsvarende) som styrker prosjektet.

Litteratur: Oppgi benyttet litteratur i søknaden, samt eventuell liste over litteratur som vil være essensiell for prosjektets gjennomføring.

Spørsmål om søknad og søknadsprosess kan sendes til FoU-rådgiver Birgitte O. Pollen: birgitte.o.pollen@nmh.no / 23 36 70 15 

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 8. mars 2016