Retningslinjer for bedømmelse av søknader til ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole

Nedenfor er utfyllende retningslinjer for bedømmelse av søknader til ph.d.-programmet ved musikkhøgskolen. I tillegg til denne veiledningen er utlysningstekst og eventuell stillingsomtale grunnlag for bedømmelseskomiteens arbeid.

Komitéen skal vurdere:

1. Prosjektkvalitet

Vitenskapelig kvalitet i forskningen er et sentralt og avgjørende kriterium i søknadsvurderingen.

Følgende faktorer vil bli vurdert:

  • Prosjektets originalitet, aktualitet og relevans

  • Klarhet og struktur i formulering av tema og problemstilling(er)

  • Graden av avklaring i og forståelse av teoretisk(e) tilnærming(er)

  • Hensiktsmessighet i valg av vitenskapelige metoder

  • Prosjektets faglige avgrensning

  • Oversikt over kunnskapsstatus på feltet

  • Der prosjektet inkluderer utøvende aktivitet skal denne aktivitetens forhold til og integrering i den vitenskapelige avhandlingen vurderes spesielt.

  • Om prosjektet er i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

  • Der det er relevant vil tverrfaglighet vurderes

I vurderingen av prosjektets kvalitet skal komiteen videre legge vekt på i hvilken grad det planlagte forskningsarbeidet vil være et selvstendig bidrag til eksisterende kunnskap, også i de tilfeller der doktorgradsarbeidet bygger videre på masteroppgaven. Slike bidrag kan være av empirisk karakter, begrepsanalyse, eller teori- og/eller metodeutvikling.

2. Prosjektets forhold til NMHs forskningsmiljø

Prosjektet må vurderes i forhold til NMHs veiledningskapasitet og mulige bidrag gjennom ulike former for miljøstøtte, gjennom kurs, relevant forskningsaktivitet, tilknytning til nettverk, nasjonalt og internasjonalt, om prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt etc.

Vurderingen skal ta stilling til om prosjektet med rimelighet kan ivaretas innenfor NMHs
program.

3. Søkerens forutsetninger for å gjennomføre prosjektet

NMHs administrasjon kontrollerer at søkere tilfredsstiller formelle krav til tidligere utdanning (masternivå, karakternivå).

Det skal legges avgjørende vekt på om prosjektet kan gjennomføres innen rammen av stipendperioden og i forhold til realistisk ressursbruk. Vurderingen skal ta hensyn til omfanget av prosjektets empiriske dimensjon og teoretiske ambisjonsnivå, og til omfang og art av utøvende virksomhet der det er aktuelt.

Disse forhold må sammenholdes med søkerens faglige forutsetninger. Her må man vurdere om søkerens utdanningen er relevant for den programlinje og det prosjekt som søkes.

Vurderingen skal videre ta hensyn til eventuell tilleggsutdanning som er relevant for forskningsprosjektet. Relevant erfaring fra forskning eller og/eller yrkespraksis i studietid og/eller etter avsluttet studium skal tas med i vurderingen av søkerens forutsetning for å gjennomføre prosjektet.

Komitéen bør gjøre en skjønnsmessig vurdering av søkerens alder og «kandidatalder» (tid fra avlagt mastergrad), korrigert for dokumenterte permisjoner, i forhold til de faglige og vitenskapelige kvalifikasjonene søkeren har utviklet.

4. Finansieringsplan, plan for faglig formidling og fremdriftsplan

Prosjektets finansieringsplan må kommenteres i forhold til størrelse og troverdighet i forhold til prosjektets omfang og innhold. Her må man også kommentere ev. plan for opphold ved annen institusjon i løpet av stipendperioden.

De planer søkeren har for formidling (vitenskapelig og populærvitenskapelig) og brukerkontakt må vurderes, herunder målgrupper og formidlingsformer. Til slutt må man vurdere om fremdriftsplanen er realistisk.

Innstillingens form

For hver søker gis det innledningsvis en kort beskrivelse av bakgrunn og prosjekttittel. Videre følger en vurdering av punktene 1-4 ovenfor. Innstillingen skal konkludere med en av to muligheter:

a) Prosjektet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet.
b) Prosjektet kvalifiser ikke for opptak til doktorgradsprogrammet

Innstillingen skal begrenses i omfang og helst ikke gå over mer enn to sider.

Sist oppdatert: 11. mai 2016