Veiledning til utforming av prosjektbeskrivelse

Omfang

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 2000 ord. Det tilsvarer ca 5 sider med font Times New Roman, 12 pkt og 1,5 linjeavstand.  I tillegg kommer litteraturliste, alfabetisk ordnet. Søknader som overskrider denne rammen vil ikke bli vurdert.

Disposisjon

Prosjektskissen skal gjøre rede for følgende punkter, som også kan brukes som overskrifter:

Tittel

Tittelen skal være informativ og kortfattet.

Kort sammendrag (ca 10 linjer)

Sammendraget skal kort oppsummere de viktigste punktene nedenfor. Hensikten er å gi leseren nok informasjon til å vurdere prosjektets faglige potensial, men også relevans for NMHs FoU-aktivitet. Et sammendrag er prosjektet i dets kortform; tanken er at et godt tenkt prosjekt også er et kort skissert prosjekt.

Problemstilling og hypotese (ca 1/2 side)

En problemstilling er en presentasjon av det som utgjør prosjektets kjerne og faglige motivasjon. Problemstillingen bør besvare ”hva”, ”hvordan” og hvorfor”.

Problemstillingen skal tydeliggjøre og artikulere det som er prosjektets viktigste utfordring og bidrag, og den skal også gi leseren av prosjektbeskrivelsen et relevant perspektiv for å forstå designet av prosjektet. 

Bakgrunn for prosjektet (1/2 - 1 side)

Hvordan kan prosjektet supplere tidligere forskning og bidra med ny innsikt? Her må prosjektet relateres til eksisterende forskning, du må vise kjennskap til lignende forskningsprosjekter og relevant litteratur. Presenter prosjektets originalitet og nyhetsverdi. Argumenter for hvorfor det er viktig å satse på akkurat dette prosjektet

Gjennomfør litteratursøk (eks RILM, Jstor, BIBSYS etc)

Teoretisk rammeverk (1/2 - 1 side)

Hvilke teoretiske posisjoner ønsker du å anvende på ditt materiale? Hvordan kan teori belyse problemstillingen?

Materiale og metode (ca 1 side)

Beskriv hvilket materiale eller kilder du vil benytte i prosjektet. Redegjør for hvordan problemstillingen skal undersøkes ut fra valg av materiale. Hvilke metode eller metodiske valg styrer din omgang med prosjektets materiale?

Beskriv data/materiale (f.eks. originaltekster, sekundærkilder, feltarbeid, intervju, deltagelse, statistikk, osv.) som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres.

Tilleggsopplysninger (ca 1/2 side)

Aktuelle tilleggsopplysninger er

  • Kort presentasjon av egen bakgrunn og det som gjør deg særlig kvalifisert for prosjektet
  • Beskriv eventuelle samarbeidspartnere, aktuelle nettverk
  • Gjennomførbarhet: er prosjektet realistisk på tre år og med en økonomisk ramme på 60.000?
  • Språk
  • Redegjørelse og argumentasjon for alle dokumentasjonsformer i prosjektet. Skal du holde konserter, gjøre innspillinger? I så fall: hvilken funksjon har disse i prosjektet?

Formidling (ca 1/4 side)

Hvordan skal prosjektet formidles? Monografi, artikler, foredrag, CD-innspilling, nettpresentasjon, konferanser, populærvitenskapelig formidling osv. 

Fremdriftsplan (ca 1/4 side)

Lag en fremdriftsplan for tre år, inndelt i seks semestre, hvor du fører opp viktige milepæler for prosjektet. Ta også med utdanningsdelen (kurs/konferanser) og eventuelt studieopphold utenfor NMH. Alle skal påregne at det første semesteret i hovedsak går med til kurs og essayskriving i vitenskapsteori og metode (del av opplæringsdelen).

Litteraturliste (tillegg)

Litteraturlisten skal omfatte referansene du anvender i prosjektbeskrivelsen, ikke alt du har lest. Listen skal være alfabetisk ordnet.

Sist oppdatert: 3. desember 2015