TUP gehør og musikkteori

Inngår i studieprogram
Emneansvarlig

Kort om emnet

Emnet gjelder for elever ved Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram. Emnet gjennomføres i hele TUP-perioden.

Gehørtrening og musikkteori er i stor grad ferdighetsfag som forutsetter at elevene deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med fagene skal elevene tilegne seg grunnleggende musikkteorikunnskaper og gehørferdigheter innen melodi, rytme og harmoni. I undervisningen vektlegges utvikling av metodisk innsikt og evne til å anvende denne i praksis.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at eleven:

  • demonstrerer kunnskaper i gehør og musikkteori tilsvarende nivået på opptaksprøvene til høyere musikkutdanning
  • har innarbeidet grunnleggende metoder for å bruke gehøret aktivt i arbeid med musikk
  • viser ferdigheter i å oppfatte, huske og gjengi strukturer i et enkelt musikalsk forløp

Underveis i TUP-perioden vil det settes opp konkrete delmål tilpasset den enkelte elev/ gruppes behov. Innhold

Innhold

Undervisningen i gehør og musikkteori inneholder arbeid med skalaer, intervaller, tonal melodi, harmonikk og rytme. Tilegnelse av musikkteorikunnskaper og utvikling av praktiske gehørferdigheter på et grunnleggende nivå vil stå sentralt. Arbeidsoppgavene tar utgangspunkt i både klingende og notert musikk.

Arbeidsformer i timen kan omfatte notelesing, memorering, lytteøvelser, noteskrivingsteknikker og praktiske øvelser. Detaljert faginnhold vil fremgå av semesterplanen.

Organisering

Gehør og musikkteori tilbys i en 55-minutters time hver lørdagssamling. Undervisningen foregår i nivådelte grupper. Gruppene settes sammen med utgangspunkt i elevenes faglige nivå/ resultater på oppstartsprøven. Elevene i siste år på videregående skole plasseres i egne grupper á max. 12 personer. Disse gruppene forbereder spesielt til opptaksprøvene i gehør og musikkteori til høyere musikkutdanning. I vårsemesteret gjennomføres årsprøver i gehør og musikkteori for alle elevene. Disse prøvene danner grunnlag for gruppeinndeling og formulering av individuelle læringsmål påfølgende undervisningsår.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk fremmøte på TUP-samlingene. Elevene får dessuten praktisk/muntlige og skriftlige oppgaver som hjemmearbeid, og det forventes at det jobbes med disse. Det er også ønskelig at instrumentallærer følger opp arbeidet med utvikling av gehørferdigheter og musikkteorikunnskaper.

Avsluttende vurdering

Elevene vurderes i forhold til emnets læringsmål. Årlig vurdering fremgår av kursbevis og uttrykkes ved resultat på årsprøven. Fremmøte registreres i forbindelse med avsluttende vurdering.

Sist oppdatert: 1. februar 2017