Kompetanse for kvalitet: Musikk 1

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
15 + 15 studiepoeng (2 avsluttende moduler)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist og søkerprosedyre

Søknadsfrist 1. mars 2018

Informasjon om hvordan du søker finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 1. februar 2018

 

Hva er "Kompetanse for kvalitet?"

Gjennom regjeringens strategi «Kompetanse for kvalitet» (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke vikar- eller stipendordning gjennom Utdanningsdirektoratet for å delta på KFK-studietilbud. Norges musikkhøgskole har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilbud om studiet Musikk 1 innenfor KFK.

Mer om kompetanse for kvalitet på Udir sine nettsider.

Hvorfor studere Musikk 1?

Studiet skal gi læreren bedre musikalske og musikkdidaktiske ferdigheter og kunnskaper slik at hun/han er bedre rustet til å gjennomføre klasseroms- eller storgruppeundervising i musikk.

Kort om studiet

Sentralt innhold er musikalsk egenutvikling og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning, og å se disse aspektene i sammenheng. De to modulene vil ta for seg hovedområdene musisere, komponere og lytte, musikalsk mangfold og sjangerbredde, musikkopplevelse og musikalske erfaringer samt analyse og fortolking av musikk og musikkbruk. Undervisningen dekker 1. - 10. trinn med hovedvekt på 5-10. trinn.

Studiet er et deltidsstudium over 1 år med 2 moduler (15+15 studiepoeng). Hver modul består av 3 samlinger à 3 dager der to av samlingene foregår ved Norges musikkhøgskole (Oslo) og en ved Høgskolen i Hedmark (Hamar). I tillegg kommer nettbaserte aktiviteter. Samlingene skal i særlig grad ivareta øvelser i praktisk arbeid med musikkaktiviteter i klasserommet og deler av studentenes musikalske egenutvikling. Den nettbaserte delen vil hovedsakelig foregå via læringsplattform.

Samlingene studieåret 2018/19 vil bli lagt til følgende uker (onsdag-fredag):

Høst 2018
Uke 37: På NMH
Uke 42: på Hamar
Uke 47: på NMH

Vår 2019:
Uke 6: på NMH
Uke 10: På Hamar
Uke 17: på NMH

Målgruppe

Kulturskolelærere og lærere som ønsker å utvikle sin kompetanse i musikk, og som har mindre enn 30 studiepoeng i musikk fra tidligere (grunnskolelærere) eller ønsker kompetanse i å undervise i større grupper (kulturskolelærere).

Mål for studiet

Skape god sammenheng mellom studentens egne musikalske og kunstneriske utvikling, og fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning i større grupper.

Arbeidsform

Gjennom eksemplarisk undervisning skal studenten trene seg i rollen som musikklærer, delta i ulike samarbeids- og samspillprosesser og arbeide selvstendig med det musikkpedagogiske materialet. Arbeidsmåtene knyttes opp til studentens erfaringer som lærer og innebærer at studenten må prøve ut ulike undervisningsopplegg i egen praksis, dele ny faglig og fagdidaktisk kunnskap på eget arbeidssted og reflektere over og drøfte erfaringer som del av studiet.

Opptak og søknad

Søknadsfristen for Utdanningsdirektoratet sine stipend- eller vikarordninger er 1. mars.

Det kreves ingen særskilte forkunnskaper utover godkjent lærerutdanning/ faglærerutdanning, men det anbefales at studenten har musikalsk erfaring fra kor, orkester, korps, band eller liknende.

 

Studieplan for Musikk 1 (startkull 2017)

Spørsmål?

imported-image

Åse Karin Hjelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen