Praksisveiledning: Videreutdanning for lærere i musikk, dans og teater

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
15 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Hvorfor videreutdanning i praksisveiledning?

I utdanningen lærer du å bli bevisst din rolle som veileder for studenter i praksis. Dette studiet er en anledning til å reflektere over din egen yrkespraksis og utdype og utvikle den. Som veileder skal du både ha blikk for studentens utvikling som pedagog og se deg selv som rollemodell og faglig ansvarlig. Studiet er åpent for musikk-, danse- og teaterpedagoger, og gjennom samlinger og kollokviearbeid vil studentene gjensidig kunne inspirere hverandre til nye synsvinkler på etablert praksis.

Utdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Lærerkrefter fra begge institusjoner vil undervise gruppen, og slik bidra med ulike vinklinger på veiledningsfaget.

Kort om studiet

Videreutdanningen kvalifiserer til å være praksisveileder for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Den retter seg inn mot lærerutdanninger innenfor musikk, dans og teater.

Studiet tar opp sentrale temaer innen veiledningsfaget, som veiledningstradisjoner og - metoder, samspillsprosesser, relasjonsbygging og etiske forhold ved veiledning. Studenten skal opparbeide kompetanse i å tilrettelegge praksisopplæring og vurdere og veilede lærerstudenter, samt utvikle evne til å reflektere kritisk rundt veilederrollen.

Videreutdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Studieplan for Praksisveiledning for lærere i musikk, dans og teater (startkull 2019)

Undervisningstider 2020/2021

Samlinger onsdag-fredag kl. 10-16
Samlingene vil foregå i følgende uker: 40, 48, 5 og 12.
Det må påregnes videre arbeid med emnet frem til hjemmeeksamen med innleveringsfrist 15. mai.

Undervisningen kan bli lagt til både Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Nærmere oversikt over dette vil foreligge ved studiestart.

Opptakskrav

  • Grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet som inneholder minst 30 studiepoeng i musikk, dans eller teater.
  • Formell pedagogisk kompetanse.
  • Minst 2 års erfaring som lærer i musikk, dans eller teater etter endt utdanning.

Søkere som er praksisveiledere for PPU-studenter ved Norges musikkhøgskole eller Kunsthøgskolen i Oslo prioriteres ved opptak. Opptak kan i særlige tilfeller foretas på grunnlag av realkompetanse og eventuelle tilpasninger.

Dersom søkeren ikke er engasjert som veileder ved en av de to nevnte høgskolene, må søkeren ha tilgang til et lignende veilederforhold (f.eks. en nyutdannet kollega) gjennom hele studiet. Ved søknad til studiet skal det oppgis hvor veilederpraksis kan skje.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp dokumentasjon på ansettelse(r) i skoleverket/som praksisveileder i Søknadsweb.
  4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Skriv utfyllende om din motivasjon for å søke studiet og din erfaring som praksisveileder. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke fyller ut søknadsskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

Tlf. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Studieleder

inger.a.westby.jpg

Inger Anne Westby

Dosent

Didaktikk

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.