Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med sang som hovedinstrument.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (UTHO13).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere med sitt publikum
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Romanse- og oratorieseminar

 • Innstudering av og veiledning i fransk, tysk og kirkemusikalsk repertoar.
 • Fremføring av innstuderte verk for klassen i samspill med akkompagnatør.
 • Forelesning i repertoar.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

Kammerkor II

 • Koret vil arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Det legges langsiktige planer for korets virksomhet og repertoar. Som veiledende norm skal repertoaret i løpet av en treårsperiode omfatte minst: Ett prosjekt med orkester/ensemble, enten et av NMHs ensembler (kammerorkester, barokkensemble, samtidsensemble eller symfoniorkester) eller eksternt ensemble
 • Ett a cappella-prosjekt
 • Ett samtidsprosjekt
 • Ett kirkemusikalsk prosjekt (normalt vil dette være med ensemble, men kan også være a cappella eller samtidsprosjekt)
 • Ett operaprosjekt (med ensemble)

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer sanglærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Romanse- og oratorieseminar

 • Ukentlig undervisning i bolker på åtte uker i emnets første og andre semester.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops.
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen eller av gjestelærere.

Kammerkor II

 • Koret er sammensatt av sangstudenter som har kammerkor som obligatorisk emne og studenter som velger kammerkor som valgemne. Emnet organiseres sammen med Kammerkor I og Kammerkor for operastudentene.
 • Det gjennomføres normalt to korprosjekter per studieår. Det vil normalt være én til to konserter for hvert prosjekt. Det kan også være aktuelt med flere konserter.
 • Ved begynnelsen av studieåret skal det foreligge en plan som inneholder oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter. Detaljer for den enkelte students deltagelse reguleres gjennom besetningslister. Slike lister og endelig prøveoppsett skal foreligge senest tre uker før prosjektstart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i

 • forum og interpretasjon
 • romanse- og oratorieseminar
 • kammerkorposjekter; to prosjekter i 3. studieår og ett i 4. studieår

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Obligatorisk deltagelse på minst to konserter i 2. avdeling.

 • Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

3. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 45 minutters spilletid
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 270 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling)
 • oversikt over deltakelse i kammermusikk/ensembler
 • oversikt over deltakelse på konserter, seminarer og mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst en ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Kammermusikk bør inngå i programmet. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 45 minutter (maksimum 50 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021