Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 2. studieår, over ett semester (vår).
 • Avsluttende vurdering: Praktisk og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Skandinavisk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – Nordisk master: Den komponerende musiker.

Masterarbeidet skal være et selvstendig enhetlig arbeid med et tydelig fokus.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet
 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå
 • har opparbeidet en egen kunstnerisk profil og et reflektert forhold til sammenhengene mellom komposisjon og utøving
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt
 • kan reflektere kritisk over prosesser og problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt
 • gjennom musikerrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kjenner til og kan nyttiggjøre seg av materiale fra relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten gjennomføre et selvvalgt selvstendig kunstnerisk prosjektarbeid hvor studenten er komponist og utøver. Prosjektarbeidet skal ha en indre sammenheng. Det er stor bredde i valg av tema for fordypning. Arbeidet legges opp i nært samarbeid med hovedveileder.

Felles intensivmodul

I begynnelsen av fjerde semester gjennomføres en felles intensivmodul (omfang: ca fem dager) der alle studentene på programmet møtes på en av de tre institusjonene. Vertsrollen rullerer hvert år.

Eksempler på innhold i de ulike modulene:

 • Workshops med ensemblespill med studenter og lærere, kreativt arbeid osv.
 • Presentasjoner av studentenes ideer for semesterprosjektene og masterarbeidet.
 • Planlegging av undervisning, semesterprosjekter og masterarbeid.
 • Presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeidPresentasjoner av faglige muligheter på de ulike institusjonene og eksterne samarbeidspartnere.

Masterforum

 • Møtested for masterstudenter der de skal trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres prosjekter.

Organisering

Studenten får tildelt en hovedveileder samt normalt en eller to biveiledere blant høgskolens faste faglige personale. Veileder(ne) skal gi råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger og problemstillinger for masterarbeidet. Det arrangeres masterforum som organiseres som bolkundervisning i studiets fjerde semester. Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med hovedveileder og eventuelle biveiledere samt fremføre og levere materiale (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Normalt skal studenten presentere deler av masterarbeidet i ved interne konserter, forum m.m.. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Levere beskrivelse av og veiledningsavtale for masterarbeidet

Med bakgrunn i beskrivelsen av forslag til masterprosjekt, som ble levert med søknaden til programmet, skal studenten utarbeide en endelig beskrivelse av masterarbeidet. Beskrivelsen skal ha et omfang på ca. 2000 ord og angi tema, innhold, fremdriftsplan og veileder(e) for masterarbeidet. Se mer informasjon i Retningslinjer for beskrivelse . Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder(e).

Frist: Innen 1.desember i studiets andre semester skal beskrivelsen være godkjent av hovedveileder og det inngås en Veiledningsavtale mellom student, hovedveileder og høgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt hovedveileders ansvar og plikter. Veiledningsavtalen samt godkjent beskrivelse leveres til eksamenskontoret.

Beskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedveileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

2. Obligatorisk deltagelse på en intensivmodul

Studenten skal i begynnelsen av fjerde semester delta på en felles intensivmodul.

3. Presentasjon av masterarbeidet

Minimum en presentasjon av eget masterarbeid i egnet forum.

4. Deltagelse på masterforum

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en kunstnerisk sluttpresentasjon, muntlig presentasjon og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet. Vurderingen gis samlet for de ulike delene.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Hovedveileder er normalt en av sensorene.

Kunstnerisk sluttpresentasjon, muntlig presentasjon og samtale

Gjennomføres i studiets fjerde semester. Samtlige sensorer er til stede.

Kunstnerisk sluttpresentasjon: Avholdes normalt som konsert. Etter søknad kan masterarbeidet presenteres i et annet format. Eventuell søknad må leveres eksamenskontoret innen 1. desember i studiets tredje semester.

Omfang: 45 minutter.

Muntlig presentasjon og samtale: I etterkant av sluttpresentasjonen skal kandidaten gi en muntlig offentlig presentasjon av masterarbeidet (ti minutter), som etterfølges av kommisjonens kommentarer til arbeidet (ti minutter) og en samtale med kommisjonen og publikum (ti minutter). Faglige problemstillinger omkring kandidatens masterarbeid, den indre sammenhengen i masterarbeidet og om den kunstneriske sluttpresentasjonen vil inngå som en del av samtalen.

Omfang: 30 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021