Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mix av lyd

Kort om emnet

Emnet bygger videre på emnet MUSTEK22 Studioproduksjon, og gir en praktisk og teoretisk fordypning i hvordan flere lydspor/opptak og lydkilder kombineres til en eller flere kanaler (en miks).

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Ulf Holand.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kjennskap til de prosesser som omfatter miksing (summering) av et komplekst lydbilde
 • viser forståelse for bruk av tonekontrollere og dynamiske effekter
 • har god kunnskap om bruk av hjelpemidler som kan korrigere tonehøyde (pitch)/rytme korrigering etc og når en skal bruke slikt
 • har kunnskap om bruk av automasjon, fader/plugin etc
 • har kunnskap om bruken av kunstige rom og delayer (ekkomaskiner)
 • har kunnskap om siste fase i miksen (stabilisering) og enkel mastring

Innhold

Emnet omhandler mikseteknikk og foredling av innspilt materiale frem til ferdig CD-master, vinyl-master og master for streaming. Emnet fokuserer på lydteknikk og fokusskifte mellom de individuelle instrumenter og helheten. Studenten må jobbe med å lage sine egne metoder for å bryte ned en kompleks problemstilling til mindre overkommelige problemer. Plassering i kunstige rom, etiske problemstillinger ved forandring av det innspillet materialet (pitch-retting og rytmisk kvantifisering) blir tematisert, samt dynamiske dilemmaer i loudnesskrigen.

Organisering

Undervisningen foregår hovedsakelig i grupper med 120 minutter undervisning per undervisningsuke, over to semestre. Undervisningen kan også bli organisert i seminarer. Hver student vil få to timer individuell veiledning.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltagelse i gruppeundervisningen.

2. Arbeidsmappe: Studenten skal sette sammen en arbeidsmappe som skal inneholde:

 • Ferdig ryddet mikseoppgave med hovedvekt på organisering av spor.
 • En mikseoppgave med bruk av subgrupper og VCA fadere.
 • En miks med hovedvekt på fadere og pan.
 • En mikseoppgave med fadere, pan, eq og dynamics.
 • En mikseoppgave hvor man tar i bruk kunstige rom og andre effekter.
 • En mikseoppgave hvor man jobber med rytmisk kvalifisering og tonekorreksjon på vokal.
 • En stor mikseoppgave med minimum 50 innspilte spor hvor man tar i bruk de teknikker og metoder som vi har gjennomgått i kurset.

Frist: Innleveringsfrist på arbeidsmappen er 15.april i emnets andre semester. Mappen leveres faglærer i emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av to interne sensorer, der den ene normalt er faglærer i emnet.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen skal studenten sette sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • En gjennomarbeidet miks av stor kompleksitet hvor materialet er bestemt av faglærer.
 • En gjennomarbeidet miks av en viss kompleksitet hvor materialet er bestemt av studenten.
 • Et refleksjonsnotat med redegjørelse for mikseproblematikken på ca. 1000 ord.

Frist: Eksamensmappen skal leveres elektronisk til faglærer innen 15. mai i emnets andre semester.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram