Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i musikk­teori

  • Fører til kvalifikasjon: Master i musikkteori.
  • Studiepoeng: 120 studepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng musikkfag eller 90 studiepoeng musikkvitenskap. Det forventes gode kunnskaper innen musikkteoretiske fag, særlig innen den fordypningen man gjør i masterarbeidet.

Det gjennomføres opptaksprøver i gehør og satslære, og i arrangering og kontrapunkt. To arrangementer eller komposisjoner skal legges ved søknaden som partitur.

Kort beskrivelse av studiet

I masterstudiet behandles musikkteorien i lys av kunstneriske, vitenskapelige og pedagogiske tradisjoner. Musikkteoriens innretning mot musikalsk utøving og praksis skal være førende for studiet. I studiet fokuseres det på musikkteori utfra to aspekter: praktiske ferdigheter og musikalsk refleksjon. Programmet behandler musikkteori i klassisk, vestlig tradisjon fra middelalder frem til i dag, og tar i tillegg for seg perspektiver fra jazz og folkemusikk. Analysebegrepet er sentralt i utdanningen og preger, i tillegg til selve analyseemnet, også de andre emnene i programmet.

Masterstudiet kan forberede studenten til ph.d.-studier i musikkvitenskap, som kan gi et godt grunnlag for undervisningsvirksomhet ved høyere musikkutdanning og universiteter. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), gir studiet formell undervisningskompetanse for undervisning i grunnskole, videregående skole, folkehøgskole og kulturskole.

Studenter som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved opptak kan i studiet velge en musikkteoretisk didaktikkmodul, med forbehold om at en slik modul finnes i Musikkhøgskolens portefølje på det aktuelle tidspunkt.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i musikkteori er det forventet at kandidaten:

  • Har avansert kunnskap innenfor det musikkteoretiske emneområdet og spesialiserte kunnskaper innenfor avgrensede temaer med utgangspunkt i praktiske, kunstneriske og historiske perspektiver
  • Har inngående kunnskap om musikkteoriens vitenskapelige teorier og metoder, og kan anvende disse på en selvstendig måte
  • Kan anvende kunnskap og bidra til fornyelse og innovasjon innenfor det musikkteoretiske emneområdet
  • Kan kritisk analysere materiale fra forsknings- og utviklingsarbeid og anvende dette selvstendig i sitt arbeid
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende forsknings- og yrkesetiske normer
  • Kan formidle og diskutere musikkteoretisk fagstoff og faglige problemstillinger, både med spesialister og samfunnet generelt

Organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert heltids- eller deltidsstudium. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning/forelesninger, veiledning og selvstendig arbeid i tilknytning til undervisningen/veiledningen.

Utveksling kan skje i 3. semester.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Oppgavetittel på masterarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021