Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

For­dyp­nings­stu­di­et i diri­ge­ring på mas­ter­nivå – ett år

  • Studiepoeng: 60 studiepoeng – heltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier eller tilsvarende kompetanse dokumentert ved opptaksprøver. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver.

Kort beskrivelse av studiet

Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå er en ettårig dirigentutdanning som utgjør til sammen 60 studiepoeng, og gir mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse.

Gjennom studiet vil studenten møte krevende kunstneriske utfordringer slik at studenten etter endt utdanning skal være bedre rustet til å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med øvingsensembler inngår som en sentral del av studiet. Studiet kan innpasses i mastergradsstudiet i dirigering, slik at man etter endt studium kan bygge ut til en mastergrad på ett år.

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en portefølje. Dette kan være opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (for eksempel CV, biografi, bilder, flyers), og så videre.

Mål for studiet

Ved fullført fordypningsstudium i dirigering er det forventet at kandidaten

  • gjennom dirigentrollen arbeider selvstendig og formidler sine kunstneriske intensjoner
  • viser selvstendighet i arbeidet med krevende kunstneriske utfordringer, og ved å lede ulike prosjekter
  • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
  • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og repertoar
  • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

  • hovedområde (45 stp.)
  • valgemner (15 stp.)

Studentene velger fordypning i orkester-/korpsledelse eller korledelse. Etter søknad kan studenter med spesielle forutsetninger, få vektlegge orkester-/korpsledelse og korledelse tilnærmet likt. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Dirigeringsstudiene på masternivå vil ha få studenter, med varierende antall fra år til år. Gjennomføring av studiet vil være avhengig av samarbeid med ulike eksterne ensembler, noe som vil medføre at studieopplegget vil variere fra kull til kull.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte. Det vil være obligatorisk fremmøte ved prosjekter eksternt/internt.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått / ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften med vurderingsuttrykk.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 8. apr. 2022