Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Inter­pre­ta­sjons­prak­sis i sam­tids­mu­sikk (fra ca. 1950 til i dag)

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Utøvelse står i sentrum i dette emnet som også er valgemne for NMHs studenter. I emnet fordyper studentene seg i samtidsmusikkrepertoar for eget instrument og ensembler. De utforsker instrumentene sine på nye måter gjennom mange ulike kombinasjoner av teori og praksis.

Emnet fokuserer på innstudering av og kunnskap om sentralt repertoar, og kjennskap til ulike estetiske, kulturelle, sosiale og politiske retninger innen samtidsmusikk. Emnet gir studenten en verktøykasse for å møte kunstmusikken fra vår egen tid.

Emnet leder fram til en avsluttende konsert.

Emnet er åpent som valgemne for NMH-studenter under emnekoden INTERC20.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan innstudere og fortolke samtidsmusikk selvstendig og kreativt
 • har kunnskap om repertoar fra den aktuelle tidsperioden
 • har kunnskap om de historiske linjene innen samtidsmusikken fra oppløsningen av tonaliteten til i dag – med utgangspunkt i repertoar for sitt eget instrument
 • har innsikt i nye notasjonsmåter, nye instrumentale teknikker, elektronikk som utvidelse av instrumentet, estetiske, kompositoriske og dramaturgiske perspektiver ved musikken
 • Har innsikt i medskapende prosesser innenfor improvisasjon og komposisjon

Innhold

Emnet er inndelt i fire områder:

 1. Hovedinstrument
 2. Ensembler
 3. Øvemetodikk
 4. Perspektiver

1. Hovedinstrument

 • Innstudering av samtidsmusikk for eget instrument (solo eller mindre ensembler) fra ca. 1950 til i dag
 • Fremføringspraksis og kjennskap til sentrale utøvere og komponister
 • Utvikling av egen kunstnerisk praksis og retning
 • Ulike former for notasjon og åpen form
 • Utforsking og instrumentteknisk forståelse av klanglige og spilletekniske muligheter
 • Innføring i bruk av dataprogrammer for innstudering og øving

2. Ensembler

 • Det dannes kammermusikkgrupper med utgangspunkt i den tilgjengelige besetningen blant studentene. Studentene vil også samarbeide med komposisjonsstudenter om bestillingsverk og innstudering av disse.
 • Studenter som ønsker det, kan delta i NMHs Sinfoniettaprosjekter dersom dette sammenfaller med besetningsbehov.

3. Øvemetodikk

 • Prima vista og innstudering av avanserte rytmer
 • Lytting og gehørutvikling gjennom repertoarkunnskap
 • Intonasjon og mikrotonalitet

4. Perspektiver

Verker fra studentenes repertoar og/eller sentrale verker i musikkhistorien belyses gjennom ulike perspektiver – interpretatorisk, estetisk, historisk, analytisk og dramaturgisk. I tillegg kommer en innføring i elektronisk klangbearbeiding.

 • Programvalg, fremførelsesstrategier, valg av kommunikasjonsmedier
 • Samarbeidsprosessen mellom komponist og utøver
 • Biografiske/historiske/analytiske studier omkring verkene og komponistene
 • Notasjonsformer i samtidsmusikk
 • Den medskapende utøveren: Improvisasjon som metode og estetikk
 • Bruk av musikkteknologi i framføring
 • Elektronisk klangbearbeiding
 • Andre kunstformers uttrykk og estetikk i perioden

Organisering

Et lærerteam har ansvar for undervisningen, og emnet organiseres med 2,5 klokketimer undervisning pr. uke over ett studieår. I tillegg kommer veiledning i kammermusikk samt individuell veiledning som avtales direkte med den respektive veileder. Hvis flere studenter har samme hovedinstrument eller utgjør en fast kammergruppe, kan undervisningen organiseres som seminarer/klasseundervisning. Ressurs til individuelt arbeid med hovedinstrument: fire ganger 45 minutter i løpet av undervisningsperioden.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal delta i minst ett prosjekt med kammermusikkgruppe
 3. Studenten skal delta på én konsert ved avslutningen av emnet (solo og/eller kammermusikk).
 4. Studenten skal i løpet av studieåret levere tre oppgaver på ca. 500 ord hver rundt aktuelle verk og komponister.
 5. Studenten skal levere et refleksjonsnotat som inneholder oversikt over gjennomgått repertoar og refleksjoner rundt eget arbeid og utvikling på 1200 til 1600 ord (tre til fire sider).
 6. Studenten skal levere en repertoarliste bestående av soloverk for eget instrument som viser studentens kjennskap til samtidsmusikkens kjernerepertoar.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 6. mar. 2023 — Oppdatert: 14. mar. 2024