Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i utøving

 • Fører til kvalifikasjon: Master i utøving.
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med fordypning i minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Det gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den enkelte studieretning. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving ved Norges musikkhøgskole.

Kort beskrivelse av studiet

Masterstudiet i utøving er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som skal skape dyktige og selvstendige musikere. Programmet har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig arbeid med fordypning i et selvvalgt tema/repertoarområde. Masterarbeidet skal bygge på en prosjektbeskrivelse som studenten utvikler i løpet av første studieår.

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en samling av materiale som de kan sette sammen i en portefølje. Opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (eks. CV, biografi, bilder, flyers), etc. vil inngå i dette materialet.

Masterstudiet i utøving er delt i følgende studieretninger:

Soloinstrument/kammermusikk

Studieretningen er innrettet mot klassisk musikk og gir mulighet for fordypning i soloinstrument eller kammermusikk. I første semester av studiet er innholdet basert på solistisk utøving, samtidig som de studentene som ønsker det kan få danne kammermusikkgrupper og få veiledning som gruppe. Fra og med andre semester kan studentene søke om kammermusikkfordypning, søknadsfrist 15. oktober i studiets første semester. Studenter som får innvilget kammermusikkfordypning må gjennomføre masterarbeidet med kammermusikkgruppen. Søker man som kammermusikkgruppe under opptaksprøvene, vil man starte opp som kammermusikkgruppe allerede fra første semester.

Improvisert musikk/jazz

Studieretningen er for utøvere som ønsker å videreutvikle seg som improvisert musikk/jazz musikere og profesjonelle musikkarbeidere. Gjennom studiet skal studentene bli mer bevisste på sin identitet, sine roller og muligheter innenfor musikklivet. Sentralt for studiet står det å skape og gjennomføre kunstneriske prosjekter. Masterarbeidet har et stort omfang som krever at studenten har gode evner til å fordype seg i kunstneriske utfordringer over tid. Studiet kan søkes av ensembler eller enkeltutøvere.

Den komponerende musiker (NoCoM)

Studieretningen er for utøvere som ønsker å videreutvikle seg som komponerende musikere innen jazzfeltet. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet (HSM), Rytmisk Musikkonservatorium i København (RMC) og Norges musikkhøgskole (NMH). Studenten gjennomfører første og fjerde semester ved NMH, mens andre og tredje semester gjennomføres ved HSM og RCM.

Folkemusikk

Studieretningen er normalt solobasert, men med mulighet for tilpasning til forskjellige ensemblevarianter.

Akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister

Studieretningen er for klassiske pianister som ønsker å utdanne seg til akkompagnatør på et høyt nivå. Dette er et yrkesrettet studium der du i tillegg til å utvikle deg som solist også arbeider med innstudering, prima vista og samspill. Studiet krever et høyt pianistisk nivå og bred erfaring med musikalsk interaksjon og samspill. Gjennom studieløpet legges det opp til at studentene får jevnlig praksiserfaring som akkompagnatør ved for eksempel sang- og instrumentaltimer, mesterklasser og gjestelærerbesøk.

Operarepetitør

Studieretningen er for studenter som ønsker å utdanne seg til operarepetitør på et profesjonelt nivå i tråd med de standarder som gjelder ved norske og utenlandske operahus. Kjernen i studiet er teoretisk og praktisk arbeid som repetitør med opera- og musikkdramatikkrepertoar, både alene og sammen med andre (sangere, sangpedagoger, instrumentalister, dirigenter og regissører).

Utøving med musikkforskning

Studieretningen er for studenter innen ulike sjangre og passer for studenter som ønsker å kombinere det utøvende og det teoretiske i sitt masterarbeid. Masterarbeidet inneholder en utøvende og en skriftlig del som gjensidig skal belyse hverandre og fremstå som en helhet.

ECMAster

Studieretningen er for etablerte kammermusikkgrupper, og inngår i European Chamber Music Academy (ECMA). Studentene gjennomfører studieprogrammet som et ensemble, og gjennomfører første og fjerde semester ved NMH, og andre og tredje semester blant følgende partnerskoler: Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus (SMF), Koninklijk Concervatorium, Den Haag (KC), Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius (LMTA), Royal Northern College of Music, Manchester (RNCM) og Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien. Les mer om utdanningene på ECMAs nettsider (www.ecma-music.com/en/ecmaster).

Det frie masterstudiet

Denne studieretningen er for deg som ønsker ekstra stor vekt på å utforme egen kunstnerisk profil, og er et tilbud for deg som har prosjekter og ideer som er vanskelig å gjennomføre i de øvrige studieretningene. Studieretningen er ikke knyttet til en bestemt sjanger. Det tas opp et svært begrenset antall studenter til studieretningen.

Mål for studiet

Ved fullført masterstudium i utøving er det forventet at kandidaten

 • viser et høyt instrumentalteknisk nivå og stor evne til å forme musikk
 • realiserer og formidler sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
 • gjennom musikerrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Studenter med orkesterinstrument som hovedinstrument kan tas opp til valgemnet Orkesterpraksis, hvor det inngår praksis i det Norske kammerorkester (DNK) eller Oslo filharmoniske orkester (OFO). Emnet er på 15 studiepoeng og går over begge studieår. Strykere som ikke tas opp til DNK/OFO anbefales å velge gruppeledelse i NMHs symfoniorkester som valgemne.

Studenter med orkesterinstrument uavhengig av studieretning kan pålegges å delta i ett orkesterprosjekt per år, ved behov.

For studenter med klassisk sang som hovedinstrument er det obligatorisk deltagelse i to kammerkorprosjekter i første studieår og ett kammerkorprosjekt i andre studieår.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig masterstudium utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

For hver studieretning skal det være en studieleder som har et overordnet tilsyn med studieretningen. For enkelte studieretninger kan det opprettes et lærerteam som ivaretar dette ansvaret.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Tittel på masterarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Utveksling

NMH legger til rette for at du kan reise på utveksling som en del av graden din, og har avtaler med Europas ledende musikkutdanninger samt spennende og høyt rangerte institusjoner i andre deler av verden. Ett semester eller to i utlandet vil erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid. Hvis du ønsker å reise på utveksling første år av mastergraden din må du søke om utveksling før du vet om du får opptak ved masterprogrammet. Det er også mulig å reise ut i løpet av 2. studieår.

Finn ut mer om hvor du kan reise på utveksling, og hvordan du søker på NMHs nettside om utveksling (student.nmh.no).

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Masterstudiet i utøving

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2024