Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Marianne Berglöf

Eksternt tilknyttede personer

Pågående prosjekt

Nye analysemetoder for fremføringer av musikkdramatiske verk

  • Prosjektperiode: 2020–2023.
  • Prosjekttilhørighet: NordART.
  • Ikke ansatt ved Musikkhøgskolen /egenfinansiert.

Sammendrag

En performativ forståelse av begrepet 'verk', der selve fremføringen konstituerer verket, krever analysemetoder som ikke tar utgangspunkt i at fremføringen er en «realisering» av det musikkdramatiske partituret. Spesielt med henblikk på de siste tiårs poststrukturelle og postdramatiske lesninger av det klassiske operarepertoaret fra det 18. og 19. århundre, ser jeg det som nødvendig å etablere analyseverktøy som fungerer i samtidens stadig økende pluralistiske oppførelsespraksis.

I denne sammenheng vil begrep som 'tid', 'rytme', 'prosess', 'materialitet', og 'representasjon' kontra 'tilstedeværelse' (samtlige er paradigmer knyttet til performativitet) spille en sentral rolle. Jeg skal også prøve å vise til hvordan det persepsjonspsykologiske begrepet 'intermodalitet' kan kobles til (...) det performative og dermed brukes i analyseprosessen. En del av arbeidet vil bestå av å utforske hvordan begrepet ‘myte’ kan brukes til å skape sammenheng mellom partitur og fremføring.